Wskaźniki

Wskaźniki ekonomiczne-Wskaźniki finansowe-Wskaźniki giełdowe

1725

Wskaźniki ekonomiczne

Wskaźniki ekonomiczne

Sytuacja makroekonomiczna każdego państwa może być opisana w skrócie kilkoma najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi:

 • PKB 

Produkt Krajowy Brutto (PKB) to wartość rynkowa dóbr wytworzonych w Polsce, w określonym roku (produkcja i usługi). Inaczej mówiąc to suma dochódów wszystkich uczestników gospodarki. Istotny jest procentowy wzrost PKB, który określa czy kraj znajduje się w fazie rozwoju, czy recesji.

 • Inflacja 

Inflacja jest mierzona przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie tzw. koszyka inflacyjnego, w skład którego wchodzą ceny wybranych produktów i usług. Jest to miara dość subiektywna, ponieważ koszyk można konstruować w różny sposób. Dla inwestorów istotne jest aby inflacja była na dość niskim poziomie (1-3)%.

 • Stopa bezrobocia

 Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji).

 • Kurs walutowy

Kurs walutowy obrazuje siłę naszej złotówki w stosunku do innej waluty. Silna złotówka sprzyja konsumpcji ale działa niekorzystnie na eksport. Dla gospodarki korzystny jest niezbyt mocny kurs naszej waluty – można wtedy dużo eksportować.

 • Indeks optymizmu

Indeksy optymizmu powstają na bazie badań ankietowych pewnej grupy ludzi, którym zadaje się kilka pytań dotyczących sytuacji finansowej i klimatu dla przedsiębiorczości obecnie i za pewien czas. Publikowane są indeksy optymizmu konsumentów, bankowców, producentów itd

Wskaźniki finansowe

Kondycję finansową firmy można opisać wieloma wskaźnikami, które są zdefiniowane i opisane w bogatej literaturze. Do analizy inwestycji giełdowych najbardziej przydają się moim zdaniem następujące wskaźniki:

Wskaźniki finansowe
 • ROE

Stosunek zysku netto spółki do średniego kapitału własnego w danym okresie. Najczęściej oblicza się ROE dla okresów rocznych. Im większa wartość zwrotu na kapitale, tym lepiej. ROE powinno być przynajmniej większe od rentowności obligacji.

 • Zadłużenie

Pokazuje, jak bardzo spółka korzysta z kredytów. Często jest liczone jako stosunek zobowiązań ogółem do kapitału własnego lub zobowiązań ogółem do wartości ogólnej aktywów. W pierwszym przypadku nie powinien przekraczać 100%, w drugim powinien być w zakresie 57-67%.

 • Rotacja zapasów

Stosunek sprzedaży netto do średniego stanu zapasów. Powinien być stosunkowo duży.

 • Rentowność sprzedaży

Stosunek zysku netto do sprzedaży netto. Im większy, tym marża firmy jest większa, a tym samym firma ma większy monopol na rynku i może do pewnego stopnia dyktować ceny.

 • Wskaźnik szybki płynności finansowej

Jest to tzw. “mocny test”, liczony jako: (aktywa bieżące-zapasy-rozliczenia międzyokresowe czynne)/bieżące pasywa. Pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. Za satysfakcjonujący uważa się poziom 1,0 tego wskaźnika. Oczywiście lepiej, gdy jest większy.

Wskaźniki giełdowe

Najpopularniejsze wskaźniki giełdowe, mają na celu szybkie porównanie atrakcyjności inwestycyjnej różnych spółek giełdowych:

 • C/Z

Stosunek bieżącej ceny akcji do zysku netto za ostatnie 4 kwartały przypadającego na jedną akcję. Korzystne, gdy ma małą wartość na tle branży i wieloletniej przeciętnej.

 • C/WK

Stosunek bieżącej ceny akcji do wartości księgowej spółki przypadającej na jedną akcję. (WK=aktywa-zobowiązania). Korzystne, gdy C/WK ma małą wartość na tle branży i wieloletniej przeciętnej.

 • Stopa dywidendy

Stosunek wartości dywidendy wypłaconej w ostatnim roku do bieżącej ceny akcji.

 • Kapitalizacja

Iloczyn bieżacej ceny jednej akcji i ilości akcji. W pewnym sensie jest miarą wielkości spółki.

 • Płynność

Stosunek akcji będących w obrocie, tzn nie należących do inwestora strategicznego (najczęściej branżowego), do wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę.