Założenia aktuarialne

1372

Założenia aktuarialne

Oszacowania prawdopodobnych przyszłych zdarzeń w celu wyliczenia przyszłych wypłat. W przypadku ubezpieczenia, dokonanie założeń aktuarialnych jest konieczne w celu ustalenia wartości bieżącej ryzyka finansowego (np. Ile będzie w przyszłym roku huraganów? Ile wyniosą szkody?). To z kolei wyznaczy pobieraną składkę oraz kwotę, jaką firma ubezpieczeniowa zarezerwuje w formie łatwo dostępnej gotówki lub płynnych papierów wartościowych. Również w przypadku programów określonych świadczeń emerytalnych konieczne są założenia aktuarialne, ponieważ instytucja wypłacająca emerytury gwarantuje ustalone przyszłe wypłaty. Podstawowe założenia aktuarialne w przypadku takich programów obejmują:

  • oczekiwany czas trwania życia emerytów,
  • zwrot z inwestycji aktywów funduszu emerytalnego,
  • stopę dyskonta do obliczania wartości bieżącej netto,
  • kwotę emerytury (np. jako % wynagrodzenia).

Ponieważ założenia są w dużej mierze kwestią uznaniową, koszty i zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych mogą podlegać zmianom, w zależności od trafności pierwotnego osądu. Jest to główna przyczyna złożoności rozliczania świadczeń emerytalnych. Poza weryfikacją przez biegłych rewidentów, w miarę potrzeb wspomaganych przez doświadczonych aktuariuszy, kolejnym testem racjonalności jest ujawnienie kluczowych założeń w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.