Zmiany (stosowanych) zasad rachunkowości

1510

Zmiany (stosowanych) zasad rachunkowości

Jednorazowa korekta rachunku zysków i strat odzwierciedlająca wpływ pojawienia się nowych, powszechnie stosowanych, standardów rachunkowości lub zastosowania przez przedsiębiorstwo innej zasady rachunkowości niż dotychczas. Zmiany zasad rachunkowości nie mają wpływu na przepływ środków pieniężnych i dlatego zazwyczaj nie są brane pod uwagę przy dokonywaniu wyceny przez analityków finansowych. Wykazuje się je w okresie obrotowym, w którym nastąpiły, przy czym mogą one uwzględniać skumulowany wpływ na wyniki finansowe okresów poprzednich. Jeżeli zmiana ma daleko idące konsekwencje, uzasadnione może być przekształcenie z mocą wstecz rachunków zysków i strat za lata poprzedzające. Ponieważ wprowadzone do rachunkowości zmiany przypominają zastosowanie nowego narzędzia pomiarowego, utrudniają one dokonywanie porównań ze sprawozdaniami z poprzednich okresów. W związku z tym, wszelkie zmiany powinny zostać omówione w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego (w szczególności dlaczego zostały wprowadzone, jaki jest ich wpływ, konsekwencje dla porównywalności itp.). Wprowadzenie zmian podkreślane jest również przez biegłych rewidentów, którzy wskazują na nie w opinii z badania sprawozdania finansowego. Jeżeli zmiana wynika z obowiązkowego zastosowania nowego standardu rachunkowości, biegły rewident może po prostu zwrócić na nią uwagę. Jeżeli jednak zmiana wynika z decyzji co do rozpoczęcia stosowania innej zasady rachunkowości niż dotychczas, biegli rewidenci albo zgadzają się co do zasadności takiego kroku, albo nie. Jeżeli się nie zgadzają, zgłaszają odpowiednie zastrzeżenie do swojej opinii. Czym innym są korekty poprzedniego okresu, których naniesienie wynika z pojawienia się nowych przesłanek świadczą- cych o tym, że poprzednie oszacowania księgowe były błędne. W zależności od okoliczności i od standardów rachunkowości, korekty takie mogą zostać wykazane w rachunku zysków i strat lub bezpośrednio w zysku z lat ubiegłych. Patrz również podstawowe błędy.