Zmiany retrospektywne w sprawozdaniach finansowych

1390

Zmiany retrospektywne w sprawozdaniach finansowych

Cofnięcie się do sprawozdań finansowych za lata poprzednie w celu dostosowania ich do innych zasad rachunkowości lub nowych standardów rachunkowości. Zmiany retrospektywne są zarówno kłopotliwe dla jednostki sprawozdawczej, jak i potencjalnie mylące dla użytkowników sprawozdań finansowych („dopiero co podaliście, że zysk wyniósł X USD; a teraz zmieniacie na Y USD!”). Tym niemniej, w duchu rozpoczynania wszystkiego od nowa, zmiany retrospektywne pozwalają na przedstawienie sprawozdań finansowych w lepszym (tzn. bardziej rzetelnym) świetle, bez utraty możliwości dokonywania spójnych porównań wyników z poszczególnych lat. Konieczność wprowadzania zmian retrospektywnych narzuca również dyscyplinę zapewniająca, że zmiany zasad rachunkowości służą uzasadnionemu i słusznemu celowi. Zmian tych nie należy mylić z korektami poprzedniego okresu, które mają na celu skorygowanie błędów.