Rachunkowość oddziałów przedsiębiorstwa

1342

Rachunkowość oddziałów przedsiębiorstwa

System rachunkowości umożliwiający rozliczanie przychodów i kosztów na poszczególne oddziały przedsiębiorstwa, tak aby mogły one funkcjonować jako ośrodki zysku. Traktowanie oddziałów, jak gdyby stanowiły odrębne przedsiębiorstwa, przyczynia się do podejmowania trafniejszych decyzji gospodarczych (odnośnie wypłaty premii, otworzenia nowego oddziału, likwidacji itp.). Jednoczesne silne mechanizmy kontroli wewnętrznej, standaryzacja procedur oraz centralne zarządzanie ryzykiem łagodzą niebezpieczeń- stwa, jakie niesie ze sobą decentralizacja. Rachunkowość oddziałów znajduje szczególnie dobre zastosowanie w przypadku banków komercyjnych posiadających sieć oddziałów. Mechanizmy cen transferowych stwarzają „wewnętrzny rynek” dla funduszy pozostają- cych w rękach banku. Oznacza to, że rentowność poszczególnych oddziałów może opierać się albo na udzielaniu kredytów, albo na przyjmowaniu depozytów. Sztuczna presja na koncentrowania się na jednym bądź drugim zostaje zredukowana, a taktyki rozwoju mogą zostać dostosowane do rynków lokalnych. Zbiorcza rentowność wszystkich oddzia- łów, skorygowana o transakcje wewnętrzne, składa się na łączną rentowność całego banku.