Zobowiązania niewynikające z tytułu dostaw i usług – Należności niewynikające z tytułu dostaw i usług

1406

Zobowiązania niewynikające z tytułu dostaw i usług – Należności niewynikające z tytułu dostaw i usług

Odrębna klasyfikacja bilansowa należności i zobowiązań odróżniająca je od wpływów i zakupów realizowanych w normalnym trybie działalności. Przykładowe pozycje zobowiązań/należności nie wynikających z tytułu dostaw i usług obejmują:

  • oczekiwane wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych,
  • oczekiwaną realizację pozycji warunkowych,
  • kwoty płatne na rzecz stron powiązanych lub należne od stron powiązanych,
  • zobowiązania/należności umowne.

Choć pozycje te nie różnią się zasadniczo od pozycji z tytułu dostaw i usług (w sensie możliwości zamiany na gotówkę), zazwyczaj są one jednorazowe, tj. prawdopodobnie nie będą w przyszłości występować w normalnym trybie działalności. Z tego względu, zwykle nie uwzględnia się ich przy obliczaniu wskaźników finansowych związanych z płynnością, jak np. średnia sprzedaż dzienna.