Spłata kaskadowa

1050

Spłata kaskadowa (żargon)

Powszechnie stosowana technika finansowania projektów, która ściśle kontroluje przepływ środków pieniężnych projektu zgodnie z wcześniej ustalonymi priorytetami i  zapewnia, że obsługa długu pozostaje priorytetem podporządkowanym tylko kosztom nieuznaniowym niezbędnym dla podtrzymania funkcjonowania projektu. „Kaskada” jest zwykle zarządzana przy użyciu „konta pułapki”, które przechwytuje wszystkie wpływy gotówkowe projektu. Rachunek ten jest nadzorowany przez niezależny organ (np. przez przedstawiciela działającego w imieniu konsorcjum udzielającego kredytu), który monitoruje i rozdziela gotówkę. W zamyśle właściciele projektu mają nieograniczony dostęp do zysków z  projektu dopiero po zaspokojeniu zobowiązań wobec kredytodawców. Mechanizmy spłat kaskadowych wykorzystuje się tak- że w zobowiązaniach z zabezpieczeniem długiem.

Spłata kaskadowa