Aplikant na biegłego rewidenta

1554

Aplikant na biegłego rewidenta

Komisja powierza jednak tę rolę sektorowi prywatnemu, w przekonaniu, że zawodowi księgowi, biegli rewidenci i przedstawiciele sektora gospodarczego znają się na tym najlepiej. Tym niemniej Komisja aktywnie pełni funkcję organu nadzorującego i nie waha się interweniować w uzasadnionych przypadkach. Ze względu na wielkość rynku kapitałowego krajów anglosaskich (w szczególności Stanów Zjednoczonych), wpływ rachunkowości anglosaskiej sięga poza ich granice. Należy również zwrócić uwagę, że postępująca globalizacja gospodarki i rynków kapitałowych wywiera harmonizujący wpływ na powyższe różnice. Patrz również księgowi, Ogólnie Przyjęte Zasady Rachunkowości, biegli rewidenci, MSR, Dyrektywa Unii Europejskiej nr 4 i sprawozdania finansowe.

Aplikant na biegłego rewidenta (w Kanadzie i innych krajach anglosaskich) • Articling Student (Canada et al.)

Osoba odbywająca obowiązkowy staż w badaniu sprawozdań finansowych w celu uzyskania kwalifikacji biegłego rewidenta. Termin „aplikant”, odnoszony także do prawników, jest szczególnie popularny w Kanadzie i Szkocji. Jego etymologia sięga czasów, gdy studenci terminowali na mocy przepisów (czyli „artykułów”, ang. „articles”) umowy terminatorskiej. W czasach, gdy staż odbywał autor niniejszej książki, aplikantów zwykło się nazywać „kotami” („sproggs”, nieformalne szkockie określenie niepozornej osoby o podrzędnym statusie).

słabe wynagrodzenie

Arkusz roboczy

Wielokolumnowa tabela wykorzystywana na koniec okresu obrotowego do wprowadzania zapisów korygujących i przygotowania sprawozdania finansowego. Arkusz roboczy nie stanowi formalnej części dokumentacji księgowej, lecz jest raczej wykorzystywany jako narzędzie pomagające namierzyć i skorygować błędy, bez dokonywania niepotrzebnych wpisów w księgach.

arkusz roboczy

Arkusze kalkulacyjne

Programy komputerowe – obecnie są to zwykle arkusze Excel Microsoft (patrz: marka), przy pomocy których sporządza się sprawozdania finansowe, prognozy, kosztorysy oraz przeprowadza analizę wrażliwości. Ich możliwości analityczne sprawiają, że są częstym narzędziem analizy finansowej. Arkusze kalkulacyjne posiadają jednak niewiele funkcji samokorekty, takich jak mechanizm podwójnego zapisu, mogą być więc podatne na błędy w obliczeniach. Co więcej, nawet jeśli obliczenia wykonane są prawidłowo, poprawność wyników będzie zależeć od poprawności założeń wejściowych.