Informacja dodatkowa

1607

Informacja dodatkowa

Załączona do sprawozdania finansowego część opisowa, której celem jest omówienie i poszerzenie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Najczęściej obejmuje ona:

-szczegółowy opis poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, takich jak:

  • aktywa trwałe
  • zapasy
  • należności
  • warunki zadłużenia

-wykaz i opis zmian stanu aktywów

-uzupełnienie danych liczbowych o informacje jakościowe (jak np. opis stosowanej polityki rachunkowości)

-pozycje pozabilansowe (np. zobowiązania warunkowe)

– opis zdarzeń po dacie bilansu.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego, wymaganą przez standardy rachunkowości i podlegającą badaniu przez biegłego rewidenta. Choć pełni funkcję uzupełniającą, w myśl powiedzenia, że „diabeł tkwi w szczegółach”, często zawierać może ważne informacje. Tym niemniej, informacje te mogą również stanowić źródło chaosu księgowego. Niewiele osób, może z wyjątkiem najbardziej zapalonych czytelników i zawodowych inwestorów, wczytuje się w tekst przypominający nieprzenikniony gąszcz fachowych szczegółów. Z tego względu, jeżeli sprawozdania finansowe mają stanowić skuteczne narzędzie komunikacji, niezbędne jest załączenie sprawozdania z działalności.

Informacja dodatkowa

informacje dodatkowe

Informacja dodatkowa/uzupełniająca (do sprawozdania finansowego)

Termin równoważny „notes to the financial statements”, choć ściśle rzecz biorąc „footnotes” (dosłownie ‘przypisy’) zamieszcza się w stopce, natomiast dodatkowe informacje – informację dodatkową – po części zawierającej dane liczbowe.

Informacje o działalności

Informacje finansowe i operacyjne sporzą- dzane dla inwestorów przez niektóre spółki, w ramach uzupełnienia i rozszerzenia sprawozdawczości ustawowej. Przykładowo, mogą one zawierać dane techniczne dotyczące produktów i innowacji, informacje prasowe, raporty analityków giełdowych oraz badania ekonomiczne.