Informacje ogólne (w sprawozdawczości finansowej)

1530

Informacje ogólne (w sprawozdawczości finansowej)

Zasady rachunkowości sugerują, że sprawozdanie finansowe powinno zawierać odpowiednie ujawnienia informacji finansowych umożliwiające użytkownikom sprawozdań podejmowanie świadomych decyzji. Jaki jednak powinien być wymagany poziom szczegółowości? Przy zbyt niskiej szczegółowo- ści może dojść do pominięcia cennych informacji (czasem „diabeł tkwi w szczegółach”). Z kolei nadmiar informacji zlewa się w chaos księgowy, który komplikuje, zamiast wyja- śniać sytuację. Jednym z kryteriów decydujących o ujawnianiu informacji jest ich istotność (każąca pomijać błahe szczegóły). Innym kryterium jest ocena księgowa (tj. postawienie się w sytuacji czytelnika). Międzynarodowe standardy rachunkowości określają wytyczne dotyczące kategorii informacji i sytuacji zasługujących na omówienie w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Generalnie obszary wymagające szczegółowego ujawnienia można podsumować następująco:

Informacje ogólne (w sprawozdawczości finansowej)

Informacje prognostyczne • Sprawozdawczość prognostyczna

Wszelkie ujawnione w sprawozdaniu finansowym informacje oparte na oczekiwaniach, przekonaniach, założeniach, planach i ocenach dotyczących przyszłości. W szczególności, informacje takie mogą być zawarte w sprawozdaniu z działalności w części opisującej przyszłe plany i kierunek działalności przedsiębiorstwa. Przyszłe perspektywy mogą zostać również opisane w prospekcie, którego sama nazwa sugeruje odniesienie do przyszłości. Czytelnicy oczywiście powinni wiedzieć, że informacje takie obciążone są błędem prognozowania. Koncepcję informacji prognostycznych rozwinęły amerykańskie przepisy dotyczące papierów wartościowych („Securities Litigation Reform Act of 1995”), po pierwsze aby chronić inwestorów ostrzegając ich przed ryzykiem, a po drugie, aby chronić emitentów papierów wartościowych przed roszczeniami inwestorów w przypadku niespełnienia oczekiwań. W związku z tym, amerykańska sprawozdawczość finansowa zwykle zawiera formalne standardowe ostrzeżenie przed zbyt dosłownym przyjmowaniem takich informacji. Porównaj z oszacowaniami księgowymi.

Informacje prognostyczne

Informacje uzupełniające

Dodatkowe, uznaniowe, dane załączane do sprawozdania finansowego w celu poszerzenia jego wartości informacyjnej, a tym samym zwiększenia jego użyteczności dla użytkowników. Zazwyczaj obejmują one następujące pozycje:

  • analizę wskaźników finansowych;
  • podanie fizycznych ilości, np. zapasów;
  • kalkulację zdyskontowanych przepływów pieniężnych;
  • efekty zmian cen;
  • rozbicie danych na segmenty według lokalizacji terytorialnej lub rodzaju działalności;
  • wyszczególnienie instrumentów finansowych oraz metod zabezpieczania się przed ryzykiem;
  • informacje typowe dla danej branży, np. struktura kapitałowa w przypadku banków.