Interesariusze

1868

Wszystkie podmioty, które bezpośrednio (jak np. akcjonariusze) lub pośrednio (jak pracownicy, klienci, kredytodawcy, dostawcy, grupy opiniotwórcze) posiadają interes ekonomiczny w przedsiębiorstwie. W przypadku akcjonariuszy i kredytodawców interes ekonomiczny wią- że się z prawem własności lub prawami umownymi – tradycyjnie więc strony te miały największy wpływ na losy przedsiębiorstwa. Koncepcja interesariuszy jest znacznie szersza i obejmuje również osoby, na których sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwo ma wpływ, tj. zarząd, dostawców, związki zawodowe, środowiska lokalne, a  nawet organy rządowe. W  przypadkach trudności finansowych, interesariusze często proszeni są o wsparcie w przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji.

Interesariusze

Koncepcja interesariuszy porusza bardzo ważne zagadnienie, ponieważ implikuje, że czysty kapitalizm – nastawiony wyłącznie na zysk i typowo skupiający się na wynikach krótkoterminowych – powinien zostać skorygowany, aby uwzględnić szersze kryteria decyzyjne niż interes samych właścicieli przedsiębiorstwa. Problem w tym podejściu polega jednak właśnie na znalezieniu odpowiednich kryteriów, które nie będą bazować na chęci osiągnięcia zysku lub prawach własności (na czym opiera się cel maksymalizacji warto- ści dla akcjonariuszy). Rzeczą krzepiącą jest, że większość dobrze zarządzanych przedsiębiorstw w sposób naturalny dba o interesy interesariuszy, stosując się do przepisów prawa, promując swój pozytywny wizerunek publiczny oraz dbając o satysfakcję klientów i pracowników.

prymacie interesów akcjonariuszy