Jakie akcje kupić?

859

Prawdopodobnie wiele razy zadawałeś sobie pytanie: jakie akcje powinienem kupić? Analiza fundamentalna jest odpowiedzią na to pytanie.

Ogromna liczba akcji jest notowana na giełdzie, z których każda ma swoje zalety i wady. Oczywiście czasami trudno jest odróżnić dobrą okazję inwestycyjną od złej.Jak w takiej sytuacji dokonać odpowiedniego wyboru akcji giełdowych do naszego portfela inwestycyjnego?

Analiza fundamentalna uporządkuje wyniki firmy i oczekiwania finansowe. Podstawowa analiza fundamentalna jest przygotowywana w kilku etapach i jest przeciwieństwem analizy technicznej.

W tym artykule poznasz wiele tajemnic fundamentalnej analizy i będziesz mógł zacząć aktywnie szukać odpowiednich działań dla siebie. Tematami omówionymi w tym artykule są:

  • Makroekonomia,
  • Porównanie sektorów,
  • Wybór konkretnych akcji,
  • Rachunek zysków i strat,
  • Kluczowe wskaźniki finansowe.

Makroekonomia

Aby dokonać pełnej i dokładnej analizy fundamentalnej spółki giełdowej, musisz najpierw przyjrzeć się czynnikom makroekonomicznym. Weźmy na przykład cykl koniunkturalny, oczekiwania inflacyjne i stopy procentowe (banku centralnego).

Powyższe czynniki makroekonomiczne tradycyjnie wpłynęły na giełdy papierów wartościowych. Dziś wpływ banków centralnych i napięcia geopolityczne są równie ważne. W ostatnich latach banki centralne odegrały niesamowitą rolę w rozwoju rynków kapitałowych.

Banki centralne na całym świecie od lat stosują hojną politykę pieniężną. Za pomocą programów łagodzenia ilościowego do systemu wpompowano ogromną płynność, a stopy procentowe spadły prawie do zera. Polityka ta miała ogromny wpływ na giełdy papierów wartościowych i jest kluczowym czynnikiem w fundamentalnej analizie.

Porównanie sektorów

Po uwzględnieniu wszystkich czynników makroekonomicznych powinniśmy przejść do analizy poszczególnych sektorów. Które sektory mają najwyższe oczekiwania co do tempa wzrostu? A może wolisz bardziej stabilną firmę? Wszystko zależy od branży, w której działa firma.

Rozróżniamy firmy defensywne i cykliczne. Akcje defenszwne są mniej podatne na wahania gospodarcze, np. Akcje PKN ORLEN. Akcje cykliczne to takie, które nie są tak odporne na zawirowania gospodarcze.

Wybór konkretnych akcji

Teraz, gdy wiesz, które sektory Cię interesują i w które chcesz zainwestować, musisz wybrać poszczególne akcje. Przeprowadzając fundamentalną analizę, należy zwrócić uwagę na dane i oczekiwania firmy.

Większość informacji potrzebnych do przeprowadzenia fundamentalnej analizy znajduje się w sprawozdaniach finansowych firmy (kwartalnych, rocznych), w których można znaleźć obliczenia zysków i strat oraz kluczowe dane finansowe.

Rachunek zysków i strat

W raportach finansowych można znaleźć to, czym interesują się wszyscy: zyski firmy, a tym samym kondycję finansową firmy. Ponadto znajdziesz dane, takie jak przychody, koszty i zysk operacyjny.

Rachunek zysków i strat mówi wiele o firmie, np. jakie są oczekiwania sprzedaży w kolejnych latach. Czy firma może osiągnąć dalszy rozwój, czy też znajdziemy wiele „czerwonych liczb” w przyszłym roku? Rachunek zysków i strat jest znaczący, ale nie jest to jedyna rzecz, na którą zwraca uwagę analityk.

Analiza finansowa i kluczowe wskaźniki

Bilans jest istotną częścią raportu rocznego. Zawiera przegląd aktywów i pasywów w tej chwili. Możesz obliczyć kluczowe dane finansowe na podstawie danych z tych recenzji.

Na podstawie tych wskaźników możesz ustalić, czy kupno określonego towaru jest dobrą okazją, czy nie. Najpopularniejsze wskaźniki to:

Wypłacalność

Wskaźniki wypłacalności odzwierciedlają stosunek kapitału własnego do kapitału obcego. Ten wskaźnik mówi nam, czy firma jest stabilna finansowo. Jeden ze współczynników wypłacalności można obliczyć, dzieląc kapitał własny przez kapitał całkowity.

Rentowność

Rentowność można obliczyć, dzieląc zysk netto przez kapitał własny (ROE). Wynikiem jest stopa procentowa, im większa wartość, tym lepiej. Wskaźniki rentowności mówią nam o rentowności firmy.

Zysk na akcję

Wskaźnik ten można obliczyć, dzieląc zysk netto przez liczbę wyemitowanych akcji. Zysk na akcję (EPS) niewiele mówi o sobie. Ten wynik można później wykorzystać do obliczenia stosunku ceny do zysku.

Cena/zysk

C / Z (stosunek zysku do ceny – P / E) można obliczyć, dzieląc cenę akcji przez poprzednio wspomniany zysk na akcję. Wskaźnik cena / zysk odzwierciedla sumę, którą musisz zapłacić za jednostkę walutową (na przykład PLN) zysku firmy.

Dywidenda na akcję

Dywidenda na akcję to kwota, którą otrzymasz jako inwestor każdego roku dzięki posiadaniu akcji. Ten wskaźnik jest stosunkiem całkowitej dywidendy do liczby wyemitowanych akcji. Możesz go użyć do obliczenia stopy dywidendy.

Stopa dywidendy

Jest to ważny wskaźnik dla analityków. Współczynnik stopy dywidendy można łatwo porównać z wartością innych spółek lub odsetkami otrzymanymi na rachunku oszczędnościowym. Zwłaszcza przy obecnych niskich stopach procentowych emisja dywidend może być dobrym powodem do zakupu akcji. Jest to jeden z głównych powodów zakupu akcji. Następnie możesz porównać dochód z dywidendy dla danego udziału z dochodem z dywidendy dla sektora, w którym działa firma.

Stopę dywidendy można obliczyć, dzieląc roczną wartość dywidendy na akcję przez cenę akcji.

Czy kupujesz akcje polskich firm? Możesz porównać rentowność dywidendy z akcji ze średnią dywidendą indeksu WIG. Czy dochód z dywidendy jest wyższy dla wybranych akcji? To prawdopodobnie dobry powód do zakupu tych akcji. Ważne jest jednak, aby pozostałe wskaźniki przewidywały również pozytywny rozwój tych działań.