Wewnętrzne generowanie środków pieniężnych

1437

Wewnętrzne generowanie środków pieniężnych

Kwota środków pieniężnych, jaką przedsiębiorstwo może uzyskać z własnych zasobów w określonym czasie. Środki takie pochodzić mogą ze środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sprzedaży aktywów (w tym likwidacji kapitału obrotowego) i ewentualnych zysków nadzwyczajnych. Zapotrzebowanie na środki pieniężne w kwocie przekraczającej sumy pozyskane z zasobów wewnętrznych musi być pokryte ze źródeł zewnętrznych – takich jak kredyty, rynek akcji lub rynek papierów dłużnych. Patrz również sprawozdanie ze źródeł i wykorzystania środków pieniężnych.