Leasing kapitałowy (finansowy)

2214

Leasing kapitałowy (finansowy)

Leasing, który – zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP) – traktowany jest jako równoważny zakupowi składnika majątku finansowanego długoterminowym kredytem lub pożyczką. Definicja leasingu kapitałowego, zwanego inaczej leasingiem finansowym, jest bardzo precyzyjna: leasing, w przypadku którego spełnione jest którekolwiek z poniż- szych kryteriów kwalifikuje się jako leasing kapitałowy:

  • własność przenoszona jest na leasingobiorcę na koniec okresu leasingu, zwykle po okazyjnej cenie
  • leasingobiorca posiada możliwość wykupu przedmiotu leasingu lub wydzierżawienia go za cenę nominalną na koniec okresu leasingu
  • okres leasing obejmuje co najmniej 75% gospodarczo uzasadnionego okresu używania przedmiotu leasingu
  • wartość bieżąca netto umownych przyszłych opłat leasingowych = 90% wartości godziwej przedmiotu leasingu

W oparciu o zasadę nadrzędności treści ekonomicznej nad formą prawną, przedmiot leasingu jest w przypadku leasingu kapitałowego ujęty w bilansie leasingobiorcy (według rynkowej wartości godziwej), wraz ze związanym z nim zobowiązaniem (wycenionym jako wartość bieżąca netto przyszłych opłat leasingowych).