Rejestr zabezpieczeń przed ryzykiem

1384

Rejestr zabezpieczeń przed ryzykiem

Ewidencja księgowa zajmująca się śledzeniem wartości rynkowej instrumentów pochodnych będących przedmiotem niewygasłych jeszcze umów. Każdy instrument pochodny ma w każdym dowolnym momencie określoną wartość pieniężną, uzależnioną od określonych w umowie warunków dotyczących marży. Wartość taka może stanowić albo zobowiązanie, albo nadwyżkę. W przypadku posiadania większej ilości instrumentów pochodnych, łączna wartość netto wszystkich związanych z nimi umów określa ryzyko maksymalne, na jakie przedsiębiorstwo jest w związku z nimi narażone (lub – w sytuacji odwrotnej – potencjalny zysk z ich tytułu). Termin „rejestr zabezpieczeń przed ryzykiem” może odnosić się również do portfela instrumentów finansowych.