Planowanie i kontrola

2407

Planowanie i kontrola

Etapy podejmowania decyzji w procesie realizacji celu. Istotą zarządzania jest osiąganie zamierzonych rezultatów. Pociąga to za sobą konieczność planowania przyszłości oraz działania w teraźniejszości. Planowanie jest procesem polegającym na wytyczaniu celów i opracowywaniu budżetów dla zapewnienia ich realizacji. Etap kontroli składa się z dwóch odrębnych aspektów. W trakcie wykonywania planu zarząd podejmuje działania mające na celu doprowadzenie realizacji do końca – postępy są na bieżąco monitorowane, a w razie potrzeby podejmuje się działania zaradcze. Na koniec okresu dokonuje się z kolei oceny osiągniętych wyników. Efektem takiej oceny może być obranie nowych środków do osiągnięcia celu („następnym razem pójdzie nam lepiej”), albo zmiana samego planu („nie ma sensu gonić za nieosiągalnym”). Planowanie i kontrola powinny zawsze iść w parze. Tak jak kajak i wiosło, są sobie niezbędnym uzupełnieniem. Plany rzadko realizują się bez świadomego wysiłku, a kontrola jest bezużyteczna, jeśli nie zostały wyznaczone żadne cele. Planowanie i kontrola działające w ramach „sprzężenia zwrotnego” zakorzeniają w przedsiębiorstwie proces uczenia się na doświadczeniach. Ponieważ na każdym etapie podejmowania decyzji należy oprzeć się na miarodajnych danych, w procesie planowania i kontroli istotną rolę odgrywa rachunkowość zarządcza. Zob. także analiza odchyleń.

Planowanie i kontrola