PVO – Percentage Volume Oscillator

Analiza Techniczna Wskaźniki

1384

PERCENTAGE VOLUME OSCILLATOR (PVO)

PERCENTAGE VOLUME OSCILLATOR (PVO) Wskaźnik PVO prezentuje procentową różnicę między dwoma wykładniczymi średnimi kroczącymi wolumenu.

Wartość wskaźnika PVO jest większa od zera, gdy wartość wolumenu jest wysoka i krótsza średnia wykładnicza wolumenu ma większą wartość od jego dłuższej średniej wykładniczej. Analogicznie, gdy wolumen spada, krótsza średnia wykładnicza ma wartość mniejszą od dłuższej średniej wykładniczej i wartość wskaźnika osiąga wartości ujemne. Dlatego też pierwszy sposób interpretacji wskaźnika (patrz wyżej) polega na obserwowaniu przecięcia się wykresu PVO z poziomem zero. Sygnał do zakupu (K) stanowi wtedy przebicie przez wskaźnik poziomu zero od dołu, zaś sygnałem do sprzedaży (S) będzie przecięcie przez wskaźnik poziomu zero od góry.

PVO Innym sposobem interpretacji jest poszukiwanie ekstremalnych wartości wskaźnika (powyższy wykres). W tym przypadku sygnałem do zakupu (K) jest sytuacja, w której wskaźnik, osiągnąwszy lokalne minimum zaczyna rosnąć i zbliża się do poziomu zero, zaś sygnałem do sprzedaży sytuacja, w której wskaźnik osiągnąwszy lokalne maksimum zaczyna spadać i zbliża się ku poziomowi zero.

VOLUME OSCILLATOR Trzecim sposobem jest poszukiwanie dywergencji (wykres wyżej) pomiędzy wykresem wskaźnika (A,C) a wykresem kursu (B,D), gdyż mogą one być sygnałem zmiany trendu instrumentu.