Rynki kapitałowe (globalne)

1493

Rynki kapitałowe

Publiczne rynki, na których dokonywany jest obrót różnymi rodzajami kapitału. Podobnie jak w przypadku innych rynków, dynamikę rynków kapitałowych kształtują dwie siły, które muszą znaleźć się w równowadze: popyt użytkowników (emitentów) – zainteresowanych pozyskaniem kapitału po możliwie najniższym koszcie i na możliwie najkorzystniejszych warunkach oraz podaż dostawców (osób powierzających swoje oszczędności) – dążących do osiągnięcia maksymalnego zwrotu przy najmniejszym ryzyku. W stanie równowagi między popytem a podażą cenę kapitału stanowią albo odsetki (w przypadku instrumentów dłużnych), albo stopa zwrotu (w przypadku instrumentów kapitałowych). Rynki kapitałowe odgrywają bardzo różne role w gospodarce:

  • finansowanie firm i rządów,
  • benchmark,
  • miara wyników,
  • platforma dla kupujących i sprzedających,
  • łączenie niewielkich oszczędności w pule na większe inwestycje,
  • wskaźnik trendów gospodarczych.

W roku 2006 wielkość globalnego rynku kapitałowego (łącznie z zadłużeniem w  bankach) wynosiła 167 bilionów dolarów w  porównaniu do 34 bilionów dolarów w roku 1990. Najbardziej rozwinięte gospodarki (USA, UE, Japonia i Wielka Brytania) stanowią 75% światowej puli kapitału. Jednakże oczekuje się bardziej zdecydowanego rozwoju mniejszych gospodarek rynków wschodzących: w Korei Południowej (11 bilionów dolarów), Chinach (8 bilionów dolarów), Europie Wschodniej i Rosji (5 bilionów dolarów) oraz Ameryce Południowej (4 biliony dolarów). Źródło: McKinsey Institute.

globlny rynek kapitałowy