Sprawozdawczość w zakresie przestrzegania przepisów i uregulowań

1408

Sprawozdawczość w zakresie przestrzegania przepisów i uregulowań

Sprawozdawczość weryfikująca przestrzeganie przez dany podmiot pewnych ogólnie przyjętych lub obowiązujących norm. Sprawozdawczość taka narzucona jest przez zewnętrzne uregulowania (jak wymogi prawa, organów regulacyjnych, postanowień umownych itp.). W działalności gospodarczej istnieje wiele dziedzin, w których należy stosować się do określonych reguł:

Sprawozdawczość w zakresie przestrzegania przepisów i uregulowań

Sprawozdawczość w zakresie przestrzegania przepisów i uregulowań służy do weryfikacji, czy działalność przedsiębiorstwa, jego wyniki, bądź transakcje, spełniają okre- ślone wymogi. W bankowości na przykład, typowym narzędziem wykorzystywanym w monitorowaniu kredytów jest oświadczenie o przestrzeganiu warunków (umowy kredytowej), w którym kredytobiorca oficjalnie oświadcza, że przestrzega zobowiązań określonych w umowie. Stosowanie się do ustanowionych w przedsiębiorstwie procedur lub określonych zasad polityki wewnętrznej może również kontrolować rewident wewnętrzny. Sprawozdawczość w zakresie przestrzegania przepisów i uregulowań jest ważnym elementem zarządzania ryzykiem.