Punkty swapowe na forex

swapy fx

7097

Dom Maklerski (broker) nalicza punkty swapowe na instrumentach finansowych jeżeli do końca dnia obrotu, w którym Klient otworzył pozycję na danym instrumencie, transakcja nie zostanie zamknięta. Transakcja podlega wówczas automatycznemu przedłużeniu oraz naliczone zostają punkty swapowe odpowiadające wielkości oraz rodzajowi otwartej pozycji. Naliczenie punktów swapowych następuje po zakończonym dniu roboczym, przy czym punkty swapowe za sobotę oraz niedzielę zostają naliczone po dniu obrotu w piątek lub w środę według uznania.

Kwota punktów swapowych, jaką uznany lub obciążony zostaje rachunek pieniężny Klienta, obliczana jest jako iloczyn wolumenu otwartych przez Klienta pozycji (lotów) i stawek punktów swapowych dla danego instrumentu finansowego.

Dom Maklerski określa maksymalny limit marży uwzględniony w kalkulacji punktów swapowych oraz wartości spreadu określonego w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych na poziomie 100%.

Stawki punktów swapowych są ustalane przez Dom Maklerski na podstawie rynkowych stawek stóp procentowych na rynku pieniężnym i aktualizowane raz w tygodniu. Dom Maklerski w przypadku istotnych zmian stóp procentowych może dokonywać częstszych zmian Tabeli punktów swapowych. Dokładne wartości punktów swapowych dla instrumentów finansowych dostępne są na stronie internetowej Domu Maklerskiego, w Tabeli punktów swapowych.

Co to jest Swap

SWAP (rolover i overnight) – Swapy są różnicami stóp procentowych i mają istotne znaczenie na rynku walutowym. Swap jest to operacja pozostawienia otwartej pozycji na następną dobę, za którą otrzymujemy lub płacimy odsetki. Gdy waluta zakupu ma wyższe oprocentowanie, a sprzedaży niższe,oznacza to dodatnie punkty swapowe . Z kolei niższa stopa procentowa zakupionej waluty, a sprzedaży wyższa będzie oznaczać ujemne punkty swapowe

Overnight – Pozycje overnight reprezentują wszystkie otwarte pozycje długie i krótkie, pozostawione na godzinę rolowania pozycji czyli moment naliczania odsetek.

Rolover – Rolowanie pozycji oznacza moment, w którym broker forex nalicza dodatnie lub ujemne odsetki w zależności od wysokości stóp procentowych występującym w danym kraju. Każda para walutowa składa się z dwóch różnych walut i co za tym idzie z dwóch zwykle różnych stóp procentowych.

Jeśli jesteś inwestorem, który zamyka transakcje podczas trwania jednej sesji tradingowej swapy dla Ciebie nie są istotne. Jeśli jesteś traderem inwestującym średnio lub długoterminowo powinieneś zwrócić swoją uwagę na wysokość swapów jaka jest dodawana lub odejmowana od twojego konta. Brokerzy prezentują wysokość swapów zwykle w formie tabeli lub po pobraniu platformy transakcyjnej gdzie w prosty sposób możemy sprawdzić wysokość swap na wszystkich interesujących nas instrumentach.

Ponieważ rynki walutowe obejmują równoczesny zakup jednej waluty i sprzedaż drugiej waluty, a w państwach często występują spore różnice w stopach procentowych ważne jest abyś podczas zawierania transakcji zwrócił uwagę na wysokość punktów swap przy inwestowaniu długoterminowym wysokość tych punktów będzie miała duży wpływ na twoje końcowe zyski.

Punkty swapowe lub rollover są zazwyczaj pobierane w terminie zwanym overnight czyli nocą. W weekend punkty swap nie są naliczane dlatego w każdą środę tygodnia stosuje się potrójną kumulację odsetek.

Jak ustalane są punkty swapowe?

W teorii, gdy kupisz walutę o wyższej stopie procentowej i sprzedasz walutę o niższym oprocentowaniu uzyskasz pozytywne odsetki z samego faktu posiadania otwartej pozycji i jej przeniesienia na następny dzień tradingowy. Gdy kupisz walutę z niższym oprocentowaniem i sprzedasz walutę o wyższym oprocentowaniu, otrzymasz ujemne odsetki.

Od czego zależy wysokość swapów?

Brokerzy udostępniają inwestorom mechanizm w postaci dźwigni finansowej. Mechanizm ten pozwala zawierać transakcje o wartości znacznie większej niż posiadane przez nas środki finansowe. Przy lewarze 1:100 możemy obracać pozycją 100-krotnie większą niż wynika to ze stanu rachunku, a sam broker tymczasowo zamraża nam pewną ilość kapitału (tzw. depozyt zabezpieczający), która jest pokryciem dla tej pozycji. Takie działanie jest możliwe z racji, iż na rynku walutowym (a przynajmniej nie za pomocą znanych nam brokerów walutowych) nie dochodzi do fizycznej wymiany. Rozliczane są tylko różnice w kursach wynikające z cen otwarcia i zamknięcia pozycji. Niemniej jednak te środki skądś się biorą…

Zawierając transakcję na parze walutowej dokonujemy zakupu jednej waluty za drugą. Dla przykładu, w przypadku otwarcia pozycji długiej na EUR/USD za dolary amerykańskie kupujemy euro. W przypadku pozycji krótkiej za euro nabywamy dolary. Wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej oznacza w uproszczeniu, że zaciągamy kredyt w danej walucie i lokujemy ten kapitał w innej. Każda waluta jest oprocentowana, a sama wysokość stóp procentowych ustalana jest przez bank centralny danego kraju. Jeśli zapożyczamy się z oprocentowaniem rzędu 4%, a następnie ulokujemy te środki w aktywa oprocentowane na 2% to na takim interesie będziemy tracić. Analogicznie działa to w drugą stronę. Ogólnie rzecz ujmując, im większa dysproporcja w stopach procentowych walut w parze na której zawrzemy transakcję, tym większe stawki swap, zarówno na plus, jak i na minus.

Przykład SWAP

Handlujemy na parze AUD/USD. W tym momencie (7 września 2013 roku) stopy procentowe dla AUD wynoszą 2,50%, natomiast dla USD mniej niż 0,25%. W takiej sytuacji widać wyraźną dysproporcję i można od razu założyć, że dla pozycji długiej (za USD kupujemy AUD) swap będzie dodatni, a dla krótkiej (za AUD kupujemy USD) ujemny.

swapy-forex

Może się jednak okazać, że stopy procentowe będą na zbliżonym poziomie dla obu walut w parze. Tak też jest obecnie na AUD i NZD, gdzie oprocentowanie wynosi 2,5%. W przypadku braku lub niewielkiej różnicy w wartościach % może się okazać, że swapy będą ujemne zarówno dla długiej, jak i krótkiej pozycji ze względu na marżę doliczaną do punktów swapowych.

od-czego-zalezy-wysokosc-swapow

Swap nie do końca może być nazwany dodatkowym kosztem transakcyjnym, ponieważ w zależności od rodzaju pozycji (długa lub krótka) będzie mógł stanowić nasz dodatkowy przychód powiększający zysk, bądź zwiększać stratę. Z racji, że jest to artykuł dla początkujących pominiemy wzory w oparciu o które wyznaczane są rynkowe stawki swap. W rzeczywistości jest to i tak mało istotne ponieważ ostateczne stawki, które będą pobierane na platformie są indywidualnie ustalane przez każdego brokera.

Trudno jednoznacznie wskazać brokera, który oferowałby najlepsze punkty swapowe. Niektóre firmy mogą prowadzić politykę niskich lub wysokich marż dokładanych do rynkowych swapów jednak z reguły bardziej sensowne okazuje się szukanie atrakcyjnych stawek dla konkretnego instrumentu na którym planujemy inwestować. Natomiast jeśli chodzi o moment zmiany lub aktualizacji stawek to panuje tu „wolna amerykanka” i brokerzy mogą dokonywać ich zmian w dowolnie wybranej przez siebie chwili, niekoniecznie po obniżeniu lub podwyższeniu stóp procentowych przez dany bank centralny.

Gdzie sprawdzić wysokość prowizji za rollover (przetrzymanie pozycji przez noc) ?

Jeżeli handlujesz na platformie forex MetaTrader4, to łatwo spawdzić wysokości punktów swapowych dla par walutowych czy innych instrumentów dostępnych u brokera forex. Aby sprawdzić stawki swap w oknie „Rynek” kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolny isrument i wybierz”Symbole„. Następnie wybierz interesująca cię parę walutową i kliknij przycisk „Właściwości„.

swap forex
swap
punkty swap
punkty swap na platformie forex

W powyższym przykładzie możemy zobaczyć dane swap na temat pary walutowej AUD/USD dla:

 • pozycji 1 lot (100.000 jednostek)
 • dla pozycji długich (kupno AUD/USD), swap dodatni 2.9 punkta
 • dla pozycji krótkich (sprzedaż AUD/USD), swap ujemny 6.87 punkta
 • w środę zawsze naliczana jest trzykrotna wartość swap

W zależności od wielkości transakcji (lot), swapy są odpowiednio dostosowane.

Obliczanie punktów swapowych

Kontrakty na różnice kursowe mogą być oparte na różnych aktywach. W przypadku walut i innych instrumentów opartych na cenach spot, aby prawidłowo rozliczyć transakcję trzeba uwzględnić stopy procentowe i koszty utrzymania pozycji. Jeśli Inwestor ma długą pozycję na instrumencie który ma znacząco wyższą stopę procentową niż inny instrument w tej parze, to zostanie to uwzględnione na rachunku w postaci dodatnich punktów swapowych. Alternatywnie, długa pozycja na instrumencie z niską stopą procentową będzie oznaczała ujemne punkty swapowe.

Obliczanie punktów swapowych

Załóżmy, że obecnie EUR ma znacząco wyższą stopę procentową niż USD. Oznacza to, że:

 • jeśli Inwestor kupił kontrakt EURUSD, to zajmuje pozycję długą na EUR (z wyższymi stopami procentowymi) i krótką na USD –  oznacza to, że w tym przypadku punkty swapowe powinny być dodatnie;
 • jeśli Inwestor sprzedał kontrakt EURUSD, to zajmuje krótką pozycję na EUR i długą na USD (z niższymi stopami procentowymi) –  oznacza to, że w tym przypadku punkty swapowe powinny być ujemne.

Jak punkty swapowe działają w praktyce?

Przykład

Inwestor posiada otwartą pozycję (1 kontrakt) na GBPUSD pozostawioną na noc. Bieżące punkty swapowe są następujące (dla przykładu):

 • Długa pozycja: 1,4 punkty
 • Krótka pozycja: – 2,2 punkty

Aby obliczyć wartość punktów swapowych w PLN, można zastosować następujący wzór:

 • Pozycja długa = 1,4 wartości punktu = 1,4 * ( punkt) 0,0001 * (wartość nominalna) 100 000 = 14 (USD)
 • Pozycja krótka = -2,2 wartości punktu = -2,2 * ( punkt) 0,0001 * (wartość nominalna) 100 000 = -22 (USD)

zakładając, że cena USDPLN to 3:

 • wartość 1,4 punktów w PLN = 14 USD * 3 USDPLN = 42 PLN
 • wartość -2,2 punktów w PLN = -22 USD * 3 USDPLN = -66 PLN

Punkty swapowe są naliczane dla otwartych pozycji o godz. 24:00. W piątek wieczorem, wartość punktów swapowych jest obliczana dla całego weekendu.

Dodane lub odjęte punkty swapowe są wyświetlane w kolumnie Swap, w oknie Narzędzia, w dolnej części obszaru roboczego MetaTrader.

Jak obliczyć swap w walucie?

Swapy wyrażone są w punktach swapowych. Aby wcześniej wiedzieć ile środków zostanie dokalkulowanych do naszego rachunku należy dokonać prostych obliczeń.

Posłużymy się do tego wcześniej użytym przykładem z AUD/USD. W tabeli widać, że dla pozycji długiej swap wynosi w przybliżeniu +3,6, a dla krókiej -8,7. Są to wartości wyrażone w punktach. Dla brokerów z kwotowaniami do 5 miejsc po przecinku oznacza to +0,36 pips i -0,87 pips. Zatem co w przypadku, gdy np. prowadzimy konto w polskiej złotówce i przetrzymaliśmy pozycję o wolumenie 0.4 lota przez noc?

1 pips na AUD/USD dla wolumenu 1 lota jest wart 10 USD. Dla wolumenu 0.4 lota będzie to 4 USD. Przyjmując średni kurs USD/PLN na poziomie 3,17 daje nam to kwotę 12,68 PLN i tę wartość należy pomnożyć przez punkt swapowy dla :

Obliczenia:

 • Pozycja długa: 10 USD * 0.4 lota * 3,17 USDPLN * 0,36 swap = 4,56 PLN
 • Pozycja krótka: 10 USD * 0.4 lota * 3,17 USDPLN * (-0,87) swap = -11,03 PLN

W zależności od kierunku obliczona wartość zostanie dodana do lub odjęta od bilansu otwartej pozycji za przetrzymanie jej na dzień następny.

Korzyści i straty dla traderów w związku z punktami swap

Dla traderów zamykających transakcje podczas jednej sesji handlowej swapy/rolowanie pozycji nie są żadnym problemem. Trudność mogą spotkać jedynie inwestorów, którzy celowo przetrzymują transakcje na kolejne sesje handlowe. Należy wtedy spojrzeć na wysokość punktów swapowych tak aby po kilku tygodniach transakcja, która zarobiła na rynku nie stała się transakcją stratną z powodu naliczania odsetek.

Należy dodać, że punkty swapowe są wykorzystywane przez niektórych traderów jako dodatkowe źródło dochodu. Może zaistnieć taka sytuacja, że trader traci na rynku ale każdego dnia otrzymuje dodatnie odsetki za samo trzymanie pozycji i taka transakcja zacznie przynosić zysk.

Kiedy naliczane są punkty swapowe?

Punkty swapowe doliczane są do bilansu otwartej pozycji (widoczny w kolumnie Swap) w momencie przetrzymania jej na dzień następny. Zazwyczaj następuje to o 23:00 lub 00:00 czasu polskiego, w zależności od brokera i jego strefy czasowej (lub strefy czasowej jego serwerów). Jednak co ze stawkami, które powinny być naliczone za dni weekendowe, czyli czas w którym platformy Forex nie pracują? Brokerzy rozwiązali to w taki sposób, iż wartości za sobotę i niedzielę naliczane są w środku tygodnia, najczęściej kumulując swap w środę do potrójnej wartości lub w środę i czwartek do podwójnej. Oznacza to, że jeśli otworzymy pozycję w piątek i przetrzymamy ją do poniedziałku to swap zostanie naliczony tylko za rolowanie z piątku na sobotę. Jeśli jednak otworzymy pozycję w środę i przetrzymamy na czwartek to może zostać naliczona nam podwójna lub nawet potrójna wartość.

Swapy – dla kogo są ważne?

Dla inwestorów średnioterminowych stawki swapowe będą miały ograniczone znaczenie, a dla day-traderów i scalperów są one całkowicie nieistotne jednak dla traderów długoterminowych, którzy trzymają jedną pozycję przez tygodnie czy nawet miesiące to jeden z kluczowych czynników jaki muszą wziąć pod uwagę przed otwarciem pozycji.

Co dobę do ich bilansu naliczane są wartości, które albo zwiększają jego profit, albo pomniejszają. Pozornie mała wartość rzędu +/- 0,5 pipsa w skali trzech miesięcy (przyjmujemy 90 dni) to już 45 pips różnicy w proficie. Patrząc na wykres EUR/USD 90 dni wstecz (czerwiec – wrzesień 2013 r.) zakres ruchu wynosił ok. 660 pips. Przy takiej wartości swapu 45 pips stanowi 6,8% zakresu i o tyle mógłby się zwiększyć lub zmniejszyć nasz profit z pozycji, oczywiście zakładając, że transakcje byłyby zawarte w skrajnych punktach (na maksimum i minimum).