Transakcja nierozliczona i nieskuteczna i transakcja wirtualna

1067

Transakcja nierozliczona

Transakcja kupna lub sprzedaży papierów wartościowych zawarta przed końcem okresu obrachunkowego, a  rozliczona po zakończeniu okresu. W  rachunkowości opartej na dacie zawarcia transakcji takie transakcje uznawane są w księgach na koniec okresu.

Transakcja nieskuteczna

Transakcja dotycząca papierów wartościowych, walut lub towarów – sytuacja, gdy ma nastąpić płatność, ale nie nastąpiło „rozliczenie” (czyli transakcja nie została sfinalizowana) z powodu jakiejś przeszkody z winy strony, np.:

  • opóźnienia,
  • błędu,
  • sporu,
  • braku płatności.

Transakcja nieskuteczna jest przejawem ryzyka rozliczeniowego. Ważną funkcją systemu izb rozrachunkowych jest zapewnienie, by do transakcji nieskutecznych nie dochodziło lub by przeszkody były szybko usuwane.

Transakcja wirtualna (slang)

Każda transakcja, której skutki zostaną w  krótkim czasie odwrócone, stawiając uczestniczące w niej strony w wyjściowej pozycji finansowej. Transakcja taka polega najczę- ściej na kupnie, po którym szybko następuje sprzedaż. Można przykładowo powiedzieć, że spekulujący inwestor „przerzucił” nieruchomość, tzn. kupił ją i zaraz odsprzedał dla szybkiego zysku (zamiast czekać na zysk długofalowy lub korzystać z nieruchomości). Transakcje tego rodzaju są często przeprowadzane w  poszukiwaniu zysków, ze względu na podatek dochodowy, ze względów prawnych lub związanych z praniem brudnych pieniędzy, aby stworzyć pozory prowadzenia działalności. Z punktu widzenia zasady nadrzędności treści ekonomicznej nad formą prawną mogą to być zasadniczo transakcje fikcyjne.

Transakcja wirtualna