Zarządzanie przedsiębiorstwem

878

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Wszelkie działania zmierzające do zapewnienia przedsiębiorstwu sukcesu w warunkach konkurencji rynkowej. Ujmując rzecz krótko, zarządzanie polega na podejmowaniu odpowiednich działań w odpowiednim czasie i z odpowiednim zyskiem. Jest zorientowane przede wszystkim na wyniki – przy czym jest dziedziną praktyczną, przy podejmowaniu decyzji kierującą się przede wszystkim rynkowym zdrowym rozsądkiem. W tym względzie zarządzanie różni się od czynności proceduralnych, niepozostawiających miejsca na samodzielne decyzje (stanowiących w  istocie „administrację”, a  nie zarządzanie przedsię- biorstwem). Istnieje wiele definicji i koncepcji zarządzania, z których większość zawiera następujące elementy:

  • wizję misji przedsiębiorstwa lub strategię, która będzie konkurencyjna na rynku,
  • wytyczanie konkretnych celów i pomiar postępów w ich osiąganiu,
  • organizację, np. wytwarzania produktów, sprzedaży, funkcjonowania systemu finansowego itd.,
  • negocjowanie, planowanie, budżetowanie i działania koordynacyjne,
  • przewidywanie ryzyka i zabezpieczanie się przed niepowodzeniami
  • kontrolę odchyleń od planu przez podejmowanie szybkich, starannie przemyślanych i racjonalnych decyzji,
  • pełnienie funkcji przywódczych i organizację pracy zespołowej w celu motywacji pracowników
  • zmiany w koncepcji działania mające sprostać nowym wyzwaniom lub moż- liwościom.

Trudno jest oceniać kompetencje zarządu, nie odwołując się do wyników finansowych, które stanowią najważniejszą miarę sukcesu przedsiębiorstwa – stąd bierze się ścisły związek między zarządzaniem a rachunkowością. Zarządzania wymaga każde przedsiębiorstwo. Jedną z zalet małych i średnich przedsiębiorstw jest fakt, że menedżerowie są często również ich właścicielami. Z kolei złożoność dużych przedsiębiorstw pociąga za sobą potrzebę wynajęcia zewnętrznych specjalistów, co często jest źródłem konfliktu w relacjach zwierzchnik-podwładny (ponieważ między wynajętym zarządem a akcjonariuszami nie występuje całkowita zbieżność interesów). Zarząd ma tendencje do ochrony przedsiębiorstwa oraz własnych stanowisk, podczas gdy akcjonariusze – którzy mogą zdywersyfikować swój portfel – często preferują wyższy stopień ryzyka obiecujący większe zyski.

Zarządzanie przedsiębiorstwem