Wydanie

1034

Wydanie

Przeniesienie tytułu własności do instrumentu finansowego (akcji, obligacji, kontraktu pochodnego itp.) z jednego właściciela na innego. W niektórych transakcjach handlowych prawo własności przenosi się jednocześ- nie z zapłatą (czyli „wydanie przy płatności”), jeśli istnieją pewne wątpliwości co do zdolności realizacji umowy przez drugą ze stron. Jednakże w przypadku du- żych transakcji na zorganizowanym rynku dostawa zwykle następuje z opóźnieniem po samej transakcji kupna/sprzedaży. Z dostawą wiąże się ważna funkcja infrastruktury pełniona przez izby rozrachunkowe papierów wartościowych.