MTM – Momentum

Analiza Techniczna Wskaźniki

1691

MOMENTUM (MTM)

MOMENTUM (MTM) Wskaźnik Momentum (w programie ISPAG i FnCharts dostępne są dwa typy: MTM1, MTM2) jest podstawowym wskaźnikiem impetu kursu i, podobnie jak wskaźnik ROC, prezentuje wielkość zmiany ceny danego instrumentu w określonym przedziale czasowym. Jednakże w przeciwieństwie do ROC, nie prezentuje on wyników w skali procentowej lecz w postaci współczynnika.

Wskaźnik Momentum analizuje się w oparciu o linię Signal lub przecięcie poziomu zerowego. W przypadku pierwszej interpretacji (patrz wykres wyżej), sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od dołu niemalejącą linię Signal, zaś sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od góry nierosnącą linię Signal. Przy drugim sposobie analizy do generowania sygnałów K/S zostają wykorzystane momenty przecięcia poziomu zerowego (patrz wykres poniżej).

MTM Również i w przypadku tego wskaźnika możliwe jest poszukiwanie różnic pomiędzy wskazaniami wykresu wskaźnika a wykresem kursu, jak i wyznaczanie linii trendów (jednak dotyczny to przeważnie inwestycji w krótszym horyzoncie czasowym).