Teoria przedsiębiorstwa

1060

Teoria przedsiębiorstwa

Podstawowa koncepcja ekonomiczna, według której głównym celem przedsiębiorstwa jest długofalowa maksymalizacja jego wartości. Teoria ta wyraża się następującym równaniem:

Teoria przedsiębiorstwa

Być może równanie to formalizuje jedynie oczywistą teorię, że celem przedsiębiorstwa nie jest jedynie zysk – ale również uzyskiwanie go jak najszybciej. Zawiera ono jednak także głębsze implikacje. Całkowite przychody są funkcją poziomu sprzedaży, cen, strategii marketingowych, kanałów dystrybucji itp. Całkowite koszty są funkcją wielkości produkcji, wkładu materiałowego, technologii, korzyści skali itp. Na stopy dyskonta wpływają struktura kapitałowa, dźwignia i rynki finansowe. Z kolei na wszystkie powyższe zmienne dodatkowo oddziałują strategia, struktura organizacyjna, pracownicy i uregulowania prawne. Co więcej, istnieją również współzależności między cał- kowitymi przychodami, całkowitymi kosztami i wielkością odsetek (wystarczy zauważyć, jak korzyści skali mogą zredukować koszty, co pozwala obniżyć ceny i zwiększyć popyt). Podobnie jak większość modeli ekonomicznych teoria przedsiębiorstwa opiera się na założeniach, które mogą tylko w przybliżeniu odzwierciedlać rzeczywistość rynkową (jak np. eliminacja czynnika niepewności, dostępność informacji, koszty transakcyjne). Można twierdzić, że przedsiębiorstwa często dążą do celów innych niż optymalizacja wyników (np. do utrzymania wyników na poziomie „zadowalającym”, zwiększenia udziału w rynku, minimalizacji ryzyka). Jednakże teoria przedsiębiorstwa sprawdza się w zastosowaniu do większości przedsiębiorstw na całym świecie. Patrz także zysk ekonomiczny.