Zysk ekonomiczny

2362

Zysk ekonomiczny

Definicja zysku z punktu widzenia ekonomisty, czyli: wynik finansowy pomniejszony o szacunkowy koszt kapitału (z uwzględnieniem ewentualnej premii za ryzyko) i skorygowany o wkłady wniesione przez właścicieli. Zysk ekonomiczny może również uwzględniać nie skompensowane efekty oddziaływania przedsiębiorstwa na osoby trzecie, czyli np. badania i rozwój, prowadzone szkolenia (efekty pozytywne), czy zanieczyszczenie środowiska (efekty negatywne). Według ekonomistów, w długim okresie zysk ekonomiczny nie ma racji bytu – powinien zostać wyeliminowany przez konkurencję rynkową. Jest on ponadto „nieefektywny” – w tym sensie, że zaangażowany kapitał przynosi większy zwrot, niż zwrot konieczny do przycią- gnięcia inwestorów. Ekonomiści zdają sobie jednak sprawę, że niewiele rynków zapewnia warunki idealnej konkurencji (o ile w ogóle istnieje choć jeden taki rynek). Powstało zatem szereg teorii próbujących wyjaśnić ponadnormalne poziomy zysku:

Zysk ekonomiczny