Wartość księgowa na jedną akcję

1078

Wartość księgowa na jedną akcję – WK/A

Wartość akcji zwykłych przedsiębiorstwa mierzona według zasad rachunkowości, zwykle po kosztach historycznych:

Wartość księgowa na jedną akcję - wzór

WK/A często porównywana jest do ceny rynkowej akcji celem pomiaru „nadwyżki względem wartości księgowej”. Ponieważ model sprawozdawczości finansowej nie stara się mierzyć wartości godziwej, a  raczej rejestrować wcze- śniejsze transakcje, WK/A niekoniecznie zgadza się ze zorientowaną na przyszłość wyceną giełdy. W  związku z  tym dobrze jest zmierzyć różnicę, zwłaszcza jeśli jest duża, by mieć punkt odniesienia przy wycenie akcji (tzn. je- śli różnica jest znaczna, analitycy będą starali się to wyjaśnić). Ponadto akcje o niskiej WK/A w porównaniu do ceny akcji są, przy pozostałych warunkach bez zmian, zwykle uważane za akcje o większej wartości przy niższej cenie za wartość firmy.