Wskaźnik cena/sprzedaż i wskaźnik cena/zysk

1222

Wskaźnik cena/sprzedaż wskaźnik cena/zysk

Wskaź- nik giełdowy dla akcji firm detalicznych będący stosunkiem ceny akcji do przychodu ze sprzedaży na akcję:

Wskaźnik cena-sprzedaż

Wskaźnik cena/sprzedaż jest ważny dla firm detalicznych, których wyniki finansowe są ściśle związane z wolumenem sprzedaży. Wskaźnik uzupełnia bardziej tradycyjny wskaźnik cena/zysk.

Wskaźnik cena/zysk

Powszechnie stosowany wskaźnik giełdowy odnoszący rynkową cenę akcji do zysku przedsiębiorstwa przypadającego na jedną akcję:

Wskaźnik cena zysk

Wskaźnik cena/zysk stanowi odwrotność stopy zwrotu i oczekiwanego wzrostu (który odejmuje się od stopy zwrotu) – jeżeli jego wartość wynosi, powiedzmy, 15 (czyli historyczna średnia długofalowa na amerykańskiej giełdzie w stosunku do średniej 24 od 1990 roku), wskazuje to, że wymagana stopa zwrotu równa jest 10% (stopa zwrotu z inwestycji, powiedzmy, 15% minus pięcioprocentowy wzrost zysków). Na wszystkich rynkach giełdowych na wysokość wskaźników cena/zysk mają wpływ następujące czynniki: wysokość stóp procentowych (czyli konkurencyjnych ofert zainwestowania środków; patrz koszt utraconych korzyści), warunki ekonomiczne (oczekiwany wzrost) i ogólny sentyment rynkowy (optymistyczny lub pesymistyczny). Różnice występujące między wskaźnikami poszczególnych przedsiębiorstw są odzwierciedleniem różnych oczekiwań co do wzrostu zysków, wysokiej jakości zysku, a także postrzeganego poziomu ryzyka. Zakładając (raczej w celu ułatwienia niż ze względów teoretycznych), że wskaźnik cena/zysk dla danego przedsiębiorstwa pozostaje stały, rynek wycenia akcje, kapitalizując wartość zysku na jedną akcję, co jest zbliżone do kalkulacji wartości bieżącej netto.

Wskaźnik cena-zysk - Wskaźnik C Z

Wskaźnik C Z