Czynniki ryzyka finansowego

2067

Dyskusja zawarta w uwagach do sprawozdań finansowych ujawniająca różnego rodzaju czynniki ryzyka, na które narażona jest spółka oraz działania jakie spółka podejmuje zarządzając ryzykiem. Wymieniane czynniki ryzyka to:

  • ryzyko rynkowe zmiany cen mające wpływ na wycenę składników bilansu według wartości godziwej,
  • ryzyko kredytowe dotyczące nie wywiązywania się dłużników ze spłat,
  • ryzyko utraty płynności wynikające z nie wywiązywania się spółki ze swoich zobowiązań wobec wierzycieli i kredytodawców
  • ryzyko stopy procentowej wpływające na wysokość strat z tytułu zmiany stóp procentowych.

Ponieważ rynki finansowe z jednej strony są nieodłącznie podatne na wpływy, a z drugiej strony same mają wpływ na zachowanie kontynuacji działania spół- ki, odbiorcy sprawozdań finansowych są gorąco zainteresowani takimi informacjami.