Zasady wyceny

1086

Zasady wyceny

Techniki stosowane do wyceny aktywów dla potrzeb transakcji kupna lub sprzedaży (odbiegające od metod przyjętych w rachunkowości, której zadaniem jest pomiar wyników przedsiębiorstwa). Można oczywiście argumentować, że każdy składnik aktywów wart jest po prostu tyle, ile można uzyskać z jego sprzedaży na rynku. Niemniej jednak zarówno inwestorzy, jak i spekulanci potrzebują niezależnych i miarodajnych kryteriów, aby wejść na rynek lub ustalić swoją cenę. W przypadku rzeczowych składników aktywów wycena zazwyczaj oparta jest na szacunkowej cenie sprzedaży na warunkach rynkowych po potrąceniu kosztów transakcji. Natomiast aktywa finansowe wycenia się zazwyczaj przez zdyskontowanie (po odpowiedniej stopie dyskonta) związanych z nimi spodziewanych przepływów pieniężnych generowanych przez zabezpieczenie:

Zasady wyceny

Dla finansisty wartość sprowadza się do kilku parametrów. Po pierwsze, jakie środki pieniężne będą dostępne i kiedy? Po drugie, jaka jest wartość pieniądza w czasie i  jakiej potrzeba premii za ryzyko, aby zrekompensować niepewność dotyczącą przyszłości? Zasady wyceny stają się szczególnie skomplikowane, gdy wielkość przyszłych przepływów pieniężnych nie jest określona w umowie, lecz zależy od wyników rynkowych. Przykładowo, wartość akcji zależy zarówno od wielkości zysku przedsiębiorstwa emitenta, jak i  od czynników rynkowych – takich jak możliwości inwestycji w  akcje innych przedsiębiorstw. Patrz również wycena przedsiębiorstwa według modelu wzrostu dywidendy.