Ujawnienie informacji finansowej

1061

Ujawnienie informacji finansowej

Podawanie informacji dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa do wiadomości użytkowników sprawozdań finansowych. Minimalny zakres tych informacji określają standardy rachunkowości. Zgodnie z nimi sprawozdanie finansowe zawierać musi bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie ze źródeł i wykorzystania środków pieniężnych oraz część opisową składającą się z informacji dodatkowej i sprawozdania zarządu (z działalności jednostki). Podawanie innych, uzupeł- niających informacji zależy w dużej mierze od przedsiębiorstwa. Zakres i sposób ujawniania danych wymagają przemyślanej decyzji: zbytnia drobiazgowość może nie tylko obciążyć czytelników zbędnymi szczegółami, ale również zdradzić informacje konkurencji; z kolei nadmierne okrojenie może się wiązać z pominięciem informacji istotnych dla rzetelnej prezentacji rzeczywistości finansowej. Podawane informacje powinny więc być wyważone, bezstronne, jasne i użyteczne przy podejmowaniu decyzji przez interesariuszy. Nadużycia związane z ujawnianiem informacji polegać mogą na zniekształcaniu lub – co jest znacznie bardziej rozpowszechnione – przemilczaniu pewnych faktów.

Ujawnienie informacji finansowej