BOP – Balance Of Power

Analiza Techniczna Wskaźniki

1591

BALANCE OF POWER (BOP)  BALANCE OF POWER (BOP)

Zastosowanie wskaźnika BOP w analizie technicznej giełdy zostało sformułowane przez Igora Livshin w czasopiśmie „Stocks and Commodities Magazine” z sierpnia 2001. Wskaźnik ten mierzy siłę dwóch przeciwnych stron: 'niedźwiedzi’ i 'byków’, do przeciągnięcia ceny na swoje ekstremum. W praktyce obliczenie wskaźnika BOP sprowadza sie do wzoru:

(C – O)/(H – L)
gdzie C – cena zamknięcia (close), O – cena otwarcia (open), H – maksimum (high), a L – minimum (low).

Wyniki najczęściej uśrednia się z użyciem czternastodniowej średniej kroczącej i przedstawia się w formie wykresu oscylującego w skali od -1 do +1.

Na wykresie wskaźnika BOP można wyznaczać linie trendu i interpretować wskaźnik poprzez poszukiwanie dywergencji pomiędzy trendem wskaźnika a trendem kursu instrumentu jak i również poprzez ustalenie poziomu wykupienia i wyprzedania. W przypadku poszukiwania dywergencji między trendem instrumentu i trendem wskaźnika, zwyżkujący trend wskaźnika (A) przy jednoczesnym zniżkującym trendzie instrumentu (B) może świadczyć o bliskiej zmianie tendencji spadkowej. Analogicznie, odwrotna sytuacja ostrzega przed zakończeniem trendu zwyżkującego.

BOP Druga interpretacja (patrz wykres powyżej) polega na wyznaczeniu poziomów wykupienia i wyprzedania dla wykresu BOP. Do analizy wskaźnika w ten sposób konieczne jest jednak wcześniejsze wyznaczenie tych dwóch poziomów indywidualnie dla każdego instrumentu na podstawie danych z przeszłych notowań. Górne ograniczenie tego obszaru wyznacza poziom wykupienia, natomiast dolne – poziom wyprzedania. Przy tego rodzaju interpretacji, sygnałem do zakupu będzie przebicie od dołu przez wskaźnik BOP linii wyprzedania (K), zaś sygnałem do sprzedaży przebicie od góry przez wskaźnik BOP linii wykupienia (S).