Dłużne papiery wartościowe

1309

Złożone papiery dłużne – szeroka kategoria obejmująca wszelkie dłużne papiery wartościowe odbiegające od charakterystyki najprostszego instrumentu finansowego, czyli gdy pożycza się kwotę główną i spłacą ją z odsetkami. Zwykle są one wynikiem inżynierii finansowej, by znaleźć nowatorskie sposoby zebrania kapitału, które są atrakcyjne zarówno dla pożyczkobiorców, jak i inwestorów. Złożone papiery dłużne występują w trzech zasadniczych odmianach:

  • „Złożone zobowiązania dłużne” (patrz również hybrydowe papiery wartościowe): papiery wartościowe będące kombinacją instrumentów finansowych w jednym pakiecie. Na przykład obligacje zamienne, obligacje z warrantami akcyjnymi oraz obligacje towarowe itp. – wszystkie zapewniają instrument dłużny wspólnie z innym instrumentem;
  • „Syntetyczne zobowiązania dłużne”: papiery wartościowe, w których początkowe warunki zostały zmienione poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych. Do przykładów należą zobowiązania dłużne zmienione przez swapy oprocentowane lub swapy walutowe;
  • „Zobowiązania dłużne uprawniające do udziału w zyskach”: papiery wartościowe zawierające zarówno określone, jak i potencjalne zwroty. Na przykład posiadacz może otrzymać stałą stopę procentową oraz udział w przepływach pieniężnych z przedsięwzięcia.

Księgowość w przypadku złożonych papierów dłużnych może stanowić wyzwanie dla wszystkich stron (inwestorów, biegłych rewidentów oraz użytkowników księgowości). Ich podstawa ekonomiczna przy ich pozornej formie prawnej nie zawsze jest oczywista, a czasem nawet nie zostaje ujawniona. Złożoność często ujawnia się w notach do sprawozdania finansowego.