Walory ARS

1335

Walory ARS

Instrumenty długoterminowe – na przykład obligacje lub akcje uprzywilejowane – mogące osiągnąć oprocentowanie na poziomie krótkoterminowych stóp procentowych na rynku pieniężnym dzięki regularnym aukcjom, co dostosowuje stopę zysku do warunków rynkowych. W USA zwykle tego typu papiery emitują miasta, szpitale i inne cieszą- ce się zaufaniem instytucje. Podczas aukcji posiadacze walorów mogą określić minimalny zysk do przyjęcia i zrolować kwotę główną. Mogą też sprzedać je według wartości nominalnej, jeśli inni oferenci są gotowi przyjąć mniejsze zyski. Inwestorzy mogą również złożyć ofertę niekonkurencyjną i przyjąć dowolny zysk, jaki pojawia się pośród innych oferentów. Jeśli brak chętnych do kupna, „kupcem ostatniej szansy” często są banki, organizatorzy emisji posiadanych walorów, by utrzymać płynność na rynku. Z powodu powiązania zysków z sytuacją na rynku pieniężnym oraz możliwości rezygnacji, walory ARS są instrumentem równoważnym z krótkoterminowym zadłużeniem o zmiennej stopie procentowej. Podczas kryzysu kredytowego w 2008 roku wiele rynków ARS zanotowało duży spadek płynności w wyniku konieczności zachowania przez inwestorów posiadanych walorów i niemożności wyjścia z inwestycji.