Funkcje rynku finansowego (kapitałowego)

3096

Pieniądze to sposób na transformacje dóbr w czasie i przestrzeni. Globalna wymiana towarów trwa w sposób ciągły i jest jedną z cech wyróżniających cywilizację człowieka. Handel jest wymianą wielu różnych towarów. Proces ten odbywa się właśnie na rynku.

Rynek to infrastruktura umożliwiająca handel towarami, pozwalająca na kontakt z obiema stronami uczestniczącymi w transakcji. Należy zwrócić uwagę, że współczesny rynek nie musi być zlokalizowany w przestrzeni.

Efektywne i bezpieczne rynki są potrzebne, aby proces wymiany mógł trwać. Przez rynek należy rozumieć całą transakcję będącą przedmiotem obrotu na danym rynku wraz z zespołem instytucji prowadzących je lub pomagających w ich przeprowadzeniu. Te transakcje i instytucje są regulowane przez zbiór zasad i zasad, zgodnie z którymi przeprowadzane są transakcje oraz zestaw procedur i działań prowadzących do zawarcia transakcji.

Można handlować nie tylko towarami fizycznymi, ale także instrumentami finansowymi. Rynek, na którym prowadzony jest obrót instrumentami finansowymi, nosi nazwę rynku finansowego (kapitałowgo).

Instrument finansowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, która określa zależność finansową, jaką obie strony mają od siebie od dnia jej zawarcia. Innymi słowy, są to zobowiązania finansowe, tj. roszczenia aktywów jednego podmiotu gospodarczego w stosunku do drugiego.

Dla tych, którzy potrzebują pieniędzy – emitentami tych umów są zobowiązania (pasywa), dla posiadaczy nabywających te instrumenty są to należności (aktywa).

Rynek finansowy jest zatem miejscem, w którym oczekiwania gotówkowe tych, którzy mają w tej chwili gotówkę (pozycja – długa), a tych, którym jej obecnie brakuje i potrzebują jej (pozycja – krótka), spotykają się ze sobą.

Rolą rynków finansowych jest zapewnienie przepływu kapitału między posiadaniem tego kapitału, tj. Gospodarstw domowych i nadwyżek posiadanych przez firmy, do podmiotów, które potrzebują kapitału, aw zamian za ten kapitał oferują korzystną nagrodę (premię). Trzymając kapitał, dokonują wyboru między zużyciem posiadanych dóbr (kapitału) lub odłożeniem tego zużycia w czasie w zamian za nagrodę, która jest oczekiwanym dochodem z inwestycji.

Przyjmuje się, że najważniejsze funkcje rynku finansowego (kapitałowego) to:

  • Mobilizacja kapitału – przekształcenie oszczędności w inwestycje. Rynek przyciąga inwestorów do inwestowania, oferując atrakcyjne zyski jako nagrodę za podejmowanie ryzyka związanego z inwestowaniem i odkładaniem w czasie konsumpcji. Rynek finansowy jest nie tylko rynkiem lokat bankowych, ale także okazją do inwestowanie w inne instrumenty.
  • Alokacja kapitału – polegająca na tym, że poprzez identyfikację potrzeb finansowych identyfikowane są następujące elementy na rynku, rynek kieruje tam przepływami pieniężnymi. Innymi słowy, kieruje on środki dla osób potrzebujących takich środków na rozwój sektorów gospodarki, które zapewniają najbardziej efektywne wykorzystanie funduszy,
  • Wycena kapitału i ryzyka – każda inwestycja kapitałowa wiąże się z ryzykiem. Ryzyko związane jest z niepewnością efektów inwestycyjnych. Poprzez rynek oferujący różne opcje inwestycyjne, a następnie ocenę wpływu inwestycji i ocenę ryzyka inwestycyjnego.

Dzięki skutecznemu kierowaniu przepływami pieniężnymi rynek umożliwia inwestorom optymalne inwestowanie kapitału, w tym oszczędności gospodarstw domowych. Konkurując z wieloma możliwościami inwestycyjnymi i celami, przyczynia się do obniżenia ceny kapitału dla przedsiębiorców. Rynek poprzez infrastrukturę transakcyjną, zasady handlu i lokowania zwiększa przejrzystość transakcji biznesowych. Ukierunkowanie przepływów pieniężnych na atrakcyjne możliwości inwestycyjne zwiększa innowacyjność gospodarki i daje jej większą elastyczność w dostosowywaniu się do zmian.

Inwestorzy, inwestując swoje fundusze, odkładają konsumpcję tych funduszy na czas określony. Odbiorcy (pożyczkobiorcy) kapitału potrzebują go na inny okres czasu. Rynki finansowe pozwalają na dostosowanie oczekiwań w czasie Obydwie strony i umożliwiają transformację warunków.

Należy pamiętać, że każda giełda na rynku finansowym pociąga za sobą, nie zawsze, następujące konsekwencje podnoszenie świadomości, wymiana ryzyka. Subiektywność oceny ryzyka i indywidualna skłonność do podejmowania ryzyka są głównymi źródłami działalności na rynkach finansowych.