Odkrywanie ceny rynkowej

1084

Odkrywanie ceny rynkowej (żargon)

Ustalenie wartości godziwej danego dobra poprzez jego sprzedaż po zaproponowanej przez rynek cenie w celu określenia wartości rynkowej. Na aktywnym i płynnym rynku wartość godziwa będzie zbliżona do wartości rynkowej. Jeśli jednak mamy do czynienia z aktywami, które nie są notowane na rynku (np. „egzotyczne” instrumenty pochodne), i nie ma dla nich aktywnego rynku, wartość nominalną trzeba ustalać innymi środkami (wartość wyceny lub wartość bieżąca netto). Jeśli ustalona wartość godziwa jest jednocześnie rozsądna i uznana przez innych, będzie przeważnie potwierdzona szybką transakcją rynkową. Takie rozwiązanie staje się mniej prawdopodobne w przypadku rynku niepłynnego, szczególnie w  czasach negatywnego nastawienia rynku. Taka sytuacja miała miejsce w roku 2007 w czasie kryzysu na rynku substandardowych kredytów hipotecznych, kiedy to wiele instrumentów CDO (Collateralised Debt Obligations/papiery wartościowe zabezpieczone długiem) można było sprzedać (jeśli w ogóle) po radykalnie obniżonych cenach, które odbiegały znacznie od wartości godziwej.

Odkrywanie ceny rynkowej