Co to jest Giełda? Definicja

11528

Giełda – to organizowane w ustalonym miejscu i czasie sesje handlowe, na których przedmiotem obrotu są ściśle zdefiniowane dobra, w ilościach i jakości wystandaryzowanej, po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy którzy zawierają transakcje we własnym imieniu ale na swój własny rachunek jak i na rachunek swych klientów (pośrednictwo w transakcji kupna/sprzedaży).

Zobacz także:

Giełda to miejsce obrotu, plus precyzyjne regulacje dotyczące: celu funkcjonowania giełdy, praw i obowiązków członków, organizacji władz, warunków i technik zawierania transakcji, form rozstrzygania sporów i reklamacji etc. Dobrze funkcjonującą giełda powinna organizować regularne sesje, zapewniać powszechny i równy dostęp do informacji, zapewniać bezpieczne rozliczenia transakcji, posiadać szybki i bezawaryjny system informatyczny zapewniający szybkość transakcji, dbać o przejrzystość rynku, spółek i transakcji, zapewniać odpowiedni wolumen transakcji by minimalizować ryzyko braku płynności. To wszystko musi działać w oparciu o wewnętrzny, precyzyjny regulamin określający sposób jej funkcjonowania i kryteria doboru instytucji pośredniczących w handlu, przykładowo biur maklerskich.

Rodzaje giełd

Giełdy można podzielić pod kątem typu dóbr oraz rodzaju transakcji.

Typy dóbr:

 • giełdy towarowe (np. handel cukrem na Sugar Exchange w Tokio czy bawełną na New York Cotton Exchange)
 • instrumentów pieniężnych (waluty)
 • usług (np. transportowe, ubezpieczeniowe)
 • papierów wartościowych (dobra mieszane, np. towarowo-pieniężne)

Rodzaj transakcji:

 • giełdy fizyczne – handel dobrami, których dostawa następuje w ustalonym przez regulamin terminie
 • terminowe – dostawa następuje w określonym terminie w przyszłości
 • instrumentów pochodnych – przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe, których cena jest odzwierciedleniem ceny aktywa podstawowego
Amerykański model struktury giełdy ma następujące cechy:
 • giełda jest instytucją prywatno-prawną,
 • jest zrzeszeniem kupców, pośredników i bankierów,
 • Ma formę prawną spółki akcyjnej,
 • Liczba Akcjonariuszy jest ograniczona,
 • Członkostwo na giełdzie jest przedmiotem obrotu giełdowego,
 • Tylko członkowie giełdy uprawnieni są do zawierania transakcji,
 • Obecnie członek (akcjonariusz) giełdy to nie osoba fizyczna , a inwestor instytucjonalny mający prawo do świadczenia usług pośredniczenia w obrocie (usługi maklerskie).