Co to jest wartość nominalna akcji (żargon zawodowy)

2912

Wartość nominalna jest to umowna kwota zobowiązania lub wartość nominalna pojedyńczego papieru wartościowego (jednej akcji). W przypadku instrumentów dłużnych, jak obligacje lub weksle własne, kwota ta określa sumę, jaka będzie płatna w momencie wykupu.

Do wartości nominalnej wliczana jest również stopa procentowa kuponów. Natomiast w przypadku akcji, których wartość ustala rynek, wartość nominalna to wartość ustalona arbitralnie w momencie ich emisji. Posiada ona jedynie takie znaczenie, że określa minimalną kwotę, jaką akcjonariusze zobowiązani są zapłacić za obejmowane akcje (w przypadku niedopłaty, prawo spółek wymaga wyrównania brakującej różnicy).

Wartość nominalna akcji

Wartość nominalna akcji jest ceną określającą wartość papieru wartościowego lub udziału w spółce. Wartość nominalna udziałów lub akcji określa wartość aktywów pieniężnych lub niepieniężnych (aport) wniesionych do spółki przez jej założycieli. Jest ona taka sama dla wszystkich udziałów w spółce i ustalana w przeliczeniu na jedną akcję. Cena nominalna udziałów lub akcji w złotych polskich, z wyjątkiem spółek zagranicznych, w których cena może być wyrażona w walucie krajowej (np. BMW, którego cena nominalna udziałów lub akcji jest wyrażona w euro). Jest ona określona w umowie spółki w momencie jej powstania i jest akceptowana przez wspólników lub partnerów. Główna różnica między wartością nominalną a emisyjną akcji polega na tym, że cena nominalna akcji zasila kapitał zakładowy spółki, a cena emisyjna akcji wpływa na wielkość jej kapitału rezerwowego. Wartość nominalna akcji może być obniżona lub podwyższona w trakcie dalszego rozwoju spółki.

Zwiększenie wartości nominalnej akcji

W celu zwiększenia wartości nominalnej akcji lub udziału w kapitale zakładowym spółki stosuje się metodę “resplitu akcji“. Jest to operacja odwrotna podziału do splitu i polega na złączeniu udziałów w spółce o niezmienionym kapitale zakładowym. Podobnie jak w przypadku operacji Split, proporcja udziałów/akcji akcjonariuszy i całkowita wartość udziałów/akcji nie ulega zmianie. Podwyższenia wartości nominalnej akcji dokonują zazwyczaj spółki groszowe, których cena nominalna jest niższa niż 1 PLN. Procedura ta ma na celu uniknięcie znalezienia się na lub z niesławnej liście alarmów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, kosztem chwilowego obniżenia teoretycznej płynności ceny.