Charakterystyka rynku walutowego

2193

Rynek walutowy to całość transakcji wymiany walutowej, czyli transakcji kupna i sprzedaży jednej waluty za drugą. W każdej transakcji walutowej przedmiotem handlu są dwie waluty (kupno i sprzedaż), które pochodzą z dwóch różnych krajów. Waluty obce są to krótkoterminowe należności denominowane w jednostkach walutowych, które ze względu na swoją płynność mogą być wykorzystane do natychmiastowej zapłaty, tj. mają wartość waluty zagranicznej.

Kurs walutowy jest ceną jednostki pieniężnej wyrażoną w innej walucie.

Transakcje w walutach obcych są przeprowadzane za pośrednictwem banków komercyjnych oraz, w niektórych krajach, poprzez wymianę środków pieniężnych. Są to instytucjonalne formy rynku walutowego.

Rynek walutowy jest rynkiem pozagiełdowym, co oznacza, że nie ma fizycznej lokalizacji, a transakcje są przeprowadzane bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku.

Podstawowym rynkiem walutowym jest rynek Forex (Foreign Exchange). Obejmuje on głównie transakcje walutowe pomiędzy bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi. Operacje kupna i sprzedaży na tym rynku przeprowadzane są przez brokerów i dealerów.

Funkcje rynku walutowego

Transakcje, które są prowadzone na rynku walutowym spełniają 3 rodzaje funkcji:

 • zabezpieczająca
 • spekulacyjna
 • płatnicza

Rynek walutowy pełni kilka ważnych funkcji w gospodarce:

 • pozwala on na porównywanie krajowych cen towarów, usług i instrumentów finansowych z cenami za granicą,
 • zapewniając międzynarodową porównywalność cen, przyczynia się do rozwoju handlu zagranicznego między krajami,
 • odgrywa pozytywną rolę w handlu międzynarodowym, umożliwiając odprawę celną,
 • umożliwia przenoszenie siły nabywczej między krajem a zagranicą,
 • pozwala to na połączenie krajowego rynku finansowego z międzynarodowym rynkiem finansowym,
 • pozwala na prowadzenie polityki kursowej i pieniężnej przez władze monetarne.

Segmenty rynku walutowego

Zgodnie z definicją Banku Rozrachunków Międzynarodowych rynek walutowy jest podzielony na dwa rynki:

Podmioty rynku walutowego

Głównymi uczestnikami rynku walutowego są

 • bankowo i pozabankowi dealerów,
 • spekulanci i arbitrażyści,
 • osoby fizyczne i firmy prowadzące działalność inwestycyjną,
 • banki centralne i administracja skarbowa,
 • brokerzy walutowi.

Najważniejszymi uczestnikami rynku walutowego są instytucje finansowe, ponieważ tworzą one grupę animatorów rynku.

Rynek walutowy na świecie

Przez kilkadziesiąt lat międzynarodowy rynek walutowy był największym rynkiem finansowym na świecie. W 1996 roku stracił on tę pozycję na rzecz rynku finansowych instrumentów pochodnych. Jego obroty w 2000 roku szacowano na około 1100 mld USD dziennie. Był to spadek dziennych obrotów w porównaniu z rokiem 1998, kiedy to osiągnęły one rekordowy poziom około 1500 miliardów USD. Wynikało to głównie z następujących trzech czynników:

 • wprowadzenie euro z dniem 1 stycznia 1999 r., w wyniku czego z rynku zniknęło najpierw 11 walut, a w kolejnych latach euro zostało przyjęte przez inne kraje; musiało to mieć negatywny wpływ na wielkość obrotów na międzynarodowym rynku walutowym,
 • konsolidacji i koncentracji w sektorze bankowym, co doprowadziło do zmniejszenia liczby globalnych dealerów walutowych,
 • wzrost udziału transakcji zawieranych przez brokerów elektronicznych w stosunku do całkowitej liczby transakcji.

Obroty na międzynarodowym rynku walutowym koncentrują się głównie w kilku największych centrach finansowych na świecie, głównie w Londynie, Nowym Jorku, Tokio, Singapurze, Frankfurcie nad Menem.

Lista par dodatkowych, w które możemy inwestować

Główne pary walutowe na Forex

EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY USD/CHF GBP/JPY EUR/GBP EUR/CHF USD/CAD NZD/USD CHF/JPY AUD/USD EUR/AUD AUD/JPY NZD/JPY CAD/JPY GBP/AUD EUR/NZD

Minors – dodatkowe pary walutowe

NOK/JPY SEK/JPY NOK/SEK GBP/CHF GBP/CAD AUD/NZD AUD/CAD EUR/CAD GBP/NZD NZD/CHF USD/RUB EUR/RUB

Egzotyczne pary walutowe

EUR/ZAR NOK/DKK USD/DKK EUR/SEK USD/PLN USD/NOK USD/SEK EUR/PLN USD/SGD USD/HKD USD/ZAR EUR/NOK USD/MXN USD/CZK EUR/CZK EUR/HUF USD/HUF EUR/DKK USD/TRY EUR/TRY USD/CNH