Teoria

24303

FOREX to 4 biliony dolarów obrotu dziennego

Płynność i konkurencyjne ceny dostępne na tym rynku są niedoścignione, a w dzisiejszych czasach przy nierównościach w działaniu na innych rynkach, rozwój rynku walutowego, inwestycji i zarządzania, przyśpiesza.

Waluta Bazowa i Waluta Kwotowana

Transakcja wymaga dwóch walut (krzyżowych), z czego w jednej inwestor zajmie pozycję długą (transakcja kupna), a w drugiej pozycję krótką (transakcja sprzedaży).

Oznacza to spekulacje na zmianę wartości jednej z walut względem drugiej. Waluta bazowa jest pierwszą walutą w parze i wyraża nominalną wielkość pozycji oraz depozytu. Drugą walutą w parze jest waluta kwotowana, w której wyraża się wielkość zysku/straty inwestora. Zamknięcie pozycji oznacza zawarcie transakcji odwrotnej. Zysk bądź strata będą przeliczone na walutę rachunku i widoczne w MT4 klienta.

Broker Forex automatycznie zamieni twoje zyski i straty na walutę bazową.

Zlecenia Stop-Loss

Rynek Forex stwarza szanse, ale i zagrożenia dla działających na nim inwestorów.

Agresywni inwestorzy mogą doświadczać wahań zysku/straty na poziomie 20 do 30%.Wymaga to zastosowania sztywnych zasad stop-loss w przypadku pozycji zwracających się przeciwko inwestorowi.

Na szczęście nie istnieją dzienne limity transakcji na rynku Forex, ani ograniczenia w godzinach handlu poza przerwą weekendową. Oznacza to, że niemal zawsze istnieje okazja do reakcji na ruchy na głównych rynkach walutowych. Jednocześnie, mamy do czynienia z mniejszym ryzykiem braku możliwości zamykania swoich pozycji.

Zlecenia Obronne Stop Loss (Zalecane Przy Spekulacji)

Dla handlu spekulacyjnego, zawsze zalecamy umieszczenie ochrony stop-stratom.

Korzystając z platformy MT4, inwestorzy mogą łatwo ustawić i zmienić wszystkie zlecenia, w tym do trzech warunkowych zleceń dla każdej transakcji, obserwując rozwój sytuacji na rynku. Zlecenia warunkowe składają się z dwóch zleceń podrzędnych – if done (po realizacji), które będą oczekiwały na realizację wtedy, gdy zrealizuje się zlecenie główne. Dwa zlecenia podrzędne powiązane ze sobą jako zlecenia ‘OCO’ (one cancels other – jedno anuluje drugie) pozwalają na określenie zarówno poziomu realizacji zysków jak i strat, jeśli zlecenie główne jest zrealizowane. Jeśli więc jedno ze zleceń zostanie wykonane, drugie jest automatycznie kasowane.

Spread Transakcyjny

Inwestując na rynku Forex, inwestorzy są obciążani spreadem transakcyjnym, wynikającym z różnicy w limitach zleceń kupna i sprzedaży. Jeśli inwestor zaakceptuje oferowaną cenę i otrzyma potwierdzenie, transakcja jest zawarta!

Spread transakcyjny dla głównych walut może ulegać wahaniom w zależności od płynności rynku, jednak dla głównych walut zazwyczaj waha się od 1 do 3 punktów.

Przykładowo, kurs pary walutowej USD/JPY wynosi 99.502/99.522. Oznacza to, że sprzedając jednego dolara, inwestor otrzyma 99.502 jenów, zaś aby kupić jednego dolara musi on zapłacić 99.522 jenów. Jeśli zdecydujesz się na dokonywanie transakcji przy użyciu innego rachunku niż Rachunek Pro, nie będziesz musiał płacić żadnych prowizji – w spreadzie transakcyjnym zawarty jest już koszt transakcji.

Transakcje Natychmiastowe (Spot) I Terminowe (Forward)

Na rynku Forex instrumenty, którymi obracają  inwestorzy, są kwotowane po cenach spot. Oznacza to, że jeśli nie podjęto żadnych dalszych  kroków, jej rozliczenie nastąpi po dwóch dniach roboczych. W przypadku dłuższego utrzymywania pozycji będzie ona rolowana na każdy kolejny dzień z uwzględnieniem tzw. Punktów swapowych dostosowujących kurs spot do kosztu utrzymywania pozycji.

Punkty swapowe są pochodną różnicy w oprocentowaniu waluty bazowej i kwotowanej – na koniec dnia rachunek inwestora może być uznany dodatnimi punktami swapowymi lub obciążony ujemnymi. W ten sposób kurs spot pozostaje spójny z kursem forward, wykluczając możliwość arbitrażu.

Lekcje Forex