Doradca Inwestycyjny

Instrumenty pochodne wstęp

INSTRUMENTY POCHODNE Nazywane inaczej derywatywami (choć często używane jest sformułowanie "derywaty"). Do instrumentów pochodnych zaliczamy różnego rodzaju opcje, kontrakty terminowe futures i forward, swapy, warranty....
Instrumenty Finansowe

INSTRUMENTY FINANSOWE

INSTRUMENTY FINANSOWE Forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego, która może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego. Papiery wartościowe to np. certyfikaty inwestycyjne, akcje,...
Bank

Indywidualny Numer Rachunku Bankowego

Indywidualny Numer Rachunku Bankowego Indywidualny Numer Rachunku Bankowego uczestnika funduszu, na którego rejestrze znajdują się jednostki. Znajduje się on na potwierdzeniach transakcji wysyłanych do uczestników....
Emerytura

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE Konta IKE zostały wprowadzone, żeby promować systematyczne oszczędzanie z myślą o emeryturze. Inwestujesz tak samo jak w zwykłe fundusze, przy jednoczesnej korzyści...
Indie

Indie Inwestycje

INDIE Inwestycje Gospodarka Indii jest jedną z najbardziej perspektywicznych spośród rynków rozwijających się. Charakteryzuje się dużym potencjałem demograficznym (1.2 mld mieszkańców), podobnym do Chin, jednak...
Byk Giełda

Co to jest HOSSA ?

Hossa Hossa (fr. hausse, pot. rynek byka, ang. bull market) Termin giełdowy oznaczający długotrwałą, silną tendencję wzrostową cen instrumentów finansowych na rynku. Potocznie nazywana rynkiem byka....
Byk i Niedźwiedź

HORYZONT INWESTYCYJNY

HORYZONT INWESTYCYJNY Przewidywany i akceptowalny przez inwestora okres czasu na jaki może „zamrozić” pieniądze lokowane w aktywa obciążone ryzykiem, np. istotnych wahań wartości lub płynności....
Fundusz Hedgingowy

FUNDUSZ INWESTYCYJNY

FUNDUSZ INWESTYCYJNY Umożliwia zbiorowe inwestowanie pieniędzy we wspólnym interesie uczestników. Wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w ustawowo określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego...
Inwestycje Giełdowe

FUNDUSZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

FUNDUSZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Lokuje co najmniej 80% wartości swoich aktywów w aktywa inne niż: 1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone...
Take Profit

FACT SHEET – KARTA FUNDUSZU

FACT SHEET Nazwa angielska dokumentu "Karta funduszu". Zwykle jedno-dwu stronicowy dokument informacyjny opisujący profil funduszu, jego parametry, wyniki, skład portfela. KARTA FUNDUSZU Zwykle jedno-dwu stronicowy dokument informacyjny...