Co można kupić na Giełdzie Papierów Wartościowych

1008

Giełda to nie tylko akcje. Pozwala także inwestorom wybierać wiele innych instrumentów finansowych, od stosunkowo bezpiecznych, takich jak obligacje korporacyjne lub samorządowe, poprzez instrumenty związane z rynkiem akcji lub wybranymi indeksami – takimi jak ETF lub wybrane produkty strukturyzowane – po opcje i kontrakty futures, których budowa jest bardziej złożony .

Jakie więc możliwości inwestycyjne, jakie rozwiązania oferuje giełda?

Akcje

Instrumentem finansowym nierozerwalnie związanym z giełdą są akcje. Akcje na okaziciela są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a każdy akcjonariusz spółki, posiadający co najmniej jedną akcję, staje się współwłaścicielem części aktywów spółki. Uzyskuje również określone prawa, w tym przede wszystkim prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do dywidendy, tj. Udział w zyskach. Ma również przywilej kupowania nowych akcji emitowanych przez spółkę (w przypadku emisji z prawem poboru), której akcje już posiada.

Prawa poboru

Prawa poboru ma na celu utrzymanie proporcjonalnego udziału obecnego akcjonariusza w kapitale zakładowym spółki po dodatkowej emisji akcji. Oznacza to, że dotychczasowy akcjonariusz może kupić pewną liczbę nowych akcji po cenie nominalnej. Prawa poboru mogą być notowane na giełdzie, a ich nabywca – po złożeniu odpowiedniej instrukcji w domu maklerskim – może objąć akcje z nowej emisji, nawet jeżeli wcześniej nie posiadał akcji spółki. Warto zauważyć, że nie każda nowa emisja akcji wiąże się z emisją prawa poboru. Nie ma również obowiązku korzystania z prawa poboru, a jeśli inwestor nie zarejestruje się na nową emisję akcji w określonym terminie, zostaną one po prostu umorzone.

Prawa do akcji

Prawa do nowych akcji to kolejny instrument dostępny na GPW i ściśle związany z rynkiem akcji. Emisja akcji w ofercie publicznej przez spółkę jest procesem złożonym, a zatem długotrwałym: najpierw przydzielane są akcje, a następnie rejestracja w sądzie i Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Nawet zanim nowe akcje przydzielone inwestorowi zostaną oficjalnie dopuszczone do obrotu i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, może on sprzedać im prawo.

ETFy

Fundusze ETF są stosunkowo nowym instrumentem na warszawskiej giełdzie, a ich nazwa pochodzi od angielskiego sformułowania Exchange Traded Fund. ETF-y to nic innego, jak fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, których zadaniem jest odzwierciedlenie zachowania określonego indeksu. W takim przypadku inwestor kupuje tak zwane akcje ETF, które są papierami wartościowymi, które można kupować i sprzedawać podczas każdej sesji.

Trzy ETF są obecnie dostępne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwszy oparty jest na indeksie WIG20, a tytuł uczestnictwa odzwierciedla wartość punktową WIG20 1:10. Drugi ETF jest powiązany z niemieckim indeksem DAX, jednostka odpowiada 1: 100 jego wartości. Trzecia jednostka odpowiada 1: 100 amerykańskiego indeksu S & P500.

Charakteryzują się one między innymi wysoką płynnością i opłatami za zarządzanie niższymi niż w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych. Ponadto niektóre fundusze ETF dają możliwość uczestniczenia w zyskach przedsiębiorstw, tj. Wypłacają dywidendy od spółek portfelowych raz w roku. Wartość ETF może nieznacznie różnić się od określonej wartości instrumentu bazowego, gdy dywidenda już wypłacona przez spółki jest uwzględniona w kwotowaniach.

Produkty strukturyzowane

Na giełdzie dostępne są również tak zwane produkty strukturyzowane. Są one powiązane z instrumentem bazowym, którego cena wpływa na ich bieżącą wycenę. Instrumentem bazowym mogą być: wybrane indeksy giełdowe, ceny akcji, kursy walut, surowce (ropa naftowa, złoto, miedź, gaz ziemny są jednymi z najbardziej popularnych), surowce rolne (np. Pszenica, kukurydza, bawełna), a także kosze / pakiety tych akcji, indeksów lub surowców. Niewiele osób wie, że dzięki nim można inwestować np. W złoto za pośrednictwem GPW i zwykłego rachunku maklerskiego.

Produkty strukturyzowane są emitowane przez banki lub domy maklerskie. Wszystkie najważniejsze dane o produkcie znajdują się w prospekcie emisyjnym i tzw. Warunkach końcowych. Inwestor powinien przeczytać oba te dokumenty, ponieważ zawierają one między innymi informacje o sposobie obliczania i wypłacania zysku, a także o poziomie gwarancji kapitału – rozróżniamy struktury z częściową i pełną gwarancją kapitału.

Produkty strukturyzowane mogą odzwierciedlać zmianę instrumentu bazowego, w którym to przypadku nazywane są modułami śledzącymi. Jeśli projekt jest analogiczny do opcji (opisanych poniżej), struktura nazywa się warrantem opcji.

Produkty strukturyzowane zapewniają dostęp do rynków zagranicznych lub surowców, często niedostępnych bezpośrednio dla inwestorów indywidualnych. Jednak ocena samego projektu takiego produktu, a tym samym poziomu ryzyka inwestycyjnego, wymaga większej wiedzy niż na przykład przy zakupie polskich akcji lub funduszy ETF. W przypadku surowców lub instrumentów opartych na aktywach zagranicznych należy również wziąć pod uwagę ryzyko kursowe.

Opcje

Opcje są już wymienione na giełdzie, obecnie opcje WIG20 są notowane na giełdzie. GPW jest organizatorem obrotu, a procedury rozliczeń, rejestracji i depozytów zabezpieczających określa Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako izba rozliczeniowa. Krótko mówiąc, opcja daje nabywcy prawo (a nie obowiązek) kupna lub sprzedaży danego instrumentu po określonej cenie w danym momencie – aż do jego wygaśnięcia. Z drugiej strony wystawca opcji jest zobowiązany do sprzedaży lub zakupu danego instrumentu od nabywcy opcji, jeśli uważa, że chce skorzystać z przysługującego mu prawa. Oznacza to, że w praktyce wystawca opcji podejmuje większe ryzyko. Ze względu na skomplikowaną strukturę opcje są przeznaczone dla już doświadczonych inwestorów. Jednak właściwe stosowanie strategii opcji może chronić przed znacznymi stratami w przypadku dużych wahań instrumentu bazowego. Opcje nie są zatem zasadniczo sposobem na dywersyfikację, ale na zmniejszenie ryzyka.

Kontrakty terminowe

Na giełdzie dostępne są również kontrakty futures na indeksy WIG20 i mWIG40 oraz akcje wybranych spółek. Można je zdefiniować jako umowę między dwoma inwestorami, z których jeden zobowiązuje się do zakupu, a drugi do sprzedaży w określonym czasie, po określonej cenie, określonym instrumencie lub równoważnym rozliczeniu gotówkowym transakcji. W przypadku kontraktów futures możesz zarabiać zarówno na spadku, jak i wzroście wartości instrumentu bazowego. Ze względu na określoną kwotę marży w przypadku tego instrumentu możemy mówić o zastosowaniu dźwigni finansowej. Oznacza to, że jeśli poprawnie przewidzieliśmy kierunek, w którym pójdzie cena instrumentu bazowego, możemy uzyskać pomnożony zysk, ale to samo dotyczy strat.

Warranty

Warrant można nazwać uproszczonym formą opcji. Jego posiadacz ma prawo do uzyskania, a emitent ma obowiązek wypełnienia zobowiązania pod pewnymi warunkami, ustalonymi na podstawie konkretnej ceny instrumentu bazowego. Emitent warrantu jest instytucją / spółką i nie może być drugim inwestorem.

Certyfikaty inwestycyjne

Certyfikaty są to instrumenty finansowe emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Ze względu na niską płynność takich instrumentów i wysokie koszty ich wcześniejszego wykupu niektórzy menedżerowie postanowili zapewnić możliwość sprzedaży i zakupu jednostek za pośrednictwem GPW.

Krótka sprzedaż

Krótka sprzedaż to narzędzie, które pozwala zarabiać na spadających cenach akcji. GPW z łatwością zapewnia skomplikowany mechanizm finansowy, który polega na sprzedaży papierów wartościowych, których nie posiadasz, w celu ich odkupu po niższej cenie. Spadek ceny instrumentu bazowego oznacza, że można go odkupić po niższej cenie, a różnica kursowa to zysk pozostający inwestorowi.

Obligacje

Ostatnim z instrumentów, które chcemy krótko scharakteryzować, są obligacje. Obrót obligacjami odbywa się na rynku Catalyst i obejmuje obrót dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi przez spółki, samorządy i spółdzielnie. Ponadto istnieje możliwość zakupu bonów skarbowych i obligacji emitowanych przez Skarb Państwa.

Giełda papierów wartościowych – to nie tylko handel akcjami

Giełda oferuje wiele innych możliwości, które zdecydowanie warto wykorzystać. Szczególnie początkujący inwestorzy powinni jednak pamiętać, że niektóre z dostępnych rozwiązań wiążą się ze znacznym ryzykiem inwestycyjnym i wymagają również dość szerokiej wiedzy na temat przepisów regulujących rynki finansowe. Dlatego przed podjęciem decyzji, przed wyborem konkretnego rozwiązania, należy upewnić się, że ten poziom wiedzy jest wystarczający do dokładnego oszacowania potencjalnych zysków i ryzyka. Ponadto zawsze należy pamiętać o dobrej dywersyfikacji portfela, a także o dopasowaniu rodzaju inwestycji do indywidualnych celów i profilu inwestycji.