FX

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych -jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Rekomendacje giełdowe

Jak zarabiać na giełdzie ?

Średni zwrot z giełdy papierów wartościowych wynosi około 10% rocznie - lepiej niż na rachunku bankowym lub obligacjach. Dlaczego więc tak wielu ludzi...
Akcje

Rynek NewConnect

NewConnect to nowy rynek finansujący rozwój młodych firm o dużym potencjale wzrostu, zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, rozpoczął...
giełda gpw akcje

Uśrednianie stratnych pozycji

Nigdy nie uśredniaj stratnych transakcji Uśrednianie strat to nic innego, jak nieprzyznawanie się do błędu lub brak...
Rodzaje zleceń na forex

„Rynek byka” i „rynek niedźwiedzia”

„Rynek niedźwiedzia” oznacza, że inwestorzy są bardzo konserwatywni i pesymistyczni. Wyprzedają akcje w następstwie czego notujemy spadki na giełdzie. „Rynek byka”...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Emitent – Instytucja dokonująca emisji pieniądza

Emitent jest to podmiot, który wystawia (emituje) papiery wartościowe (np.akcje) i ogłasza, że jest sprzedaje. Emitentami papierów wartościowych mogą być: skarb państwa,...
Giełda Inwestycje

14 niezbędnych wskazówek inwestycyjnych czyli Jak stać się lepszym inwestorem i...

Jesteś pewien, że chcesz inwestować na giełdzie?Jakim typem inwestora jesteś?Ważne jest, aby mieć przynajmniej jedną strategię inwestowania.Zarządzenie aktywami i zarządzenie ryzykiem.Niezawodne...
opcje giełda

Opcje – rodzaje opcji i strategie opcyjne

Opcje to pochodne instrumenty finansowe dające prawo zakupu lub sprzedaży danego aktywa bazowego po ustalonej cenie i ustalonym czasie. Wartość opcji jest oparta przede...
Funkcje i zalety giełdy

Typy ważności zleceń

W systemie giełdowym (UTP) wyróżniamy następujące oznaczenia ważności i terminy ważności zleceń maklerskich: D (Ważne na dzień bieżący),WDD (Ważne...
trading forex

Zysk zyskowi nierówny czyli EBIT i EBITDA

Analizując konta firmowe i śledząc ich współczynniki, możesz zgubić się w labiryncie informacji, które one dostarczają. Które z nich są znaczące i...
Rynek Forex

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego przeznaczonym do transakcji o terminie zapadalności powyżej 1 roku. Rynek kapitałowy jest rynkiem kapitałami średnio- i...
Admiral Markets
BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut