Likwidacja długu

1192

Likwidacja, spłata długu lub ustalenie w drodze umowy lub postępowania sądowego kwoty uprzednio nieuregulowanego roszczenia. Jednym z istotnych znaczeń prawnych jest podział aktywów przedsiębiorstwa pomiędzy jego wierzycieli i właścicieli.

W momencie rozwiązania wypłacalnej spółki kapitałowej lub stowarzyszenia nieposiadającego osobowości prawnej aktywa są zazwyczaj likwidowane (zamieniane na pieniądze), a nie rozdzielane w naturze. Z drugiej strony, niewypłacalne przedsiębiorstwo może zostać zlikwidowane w drodze postępowania naprawczego, w którym syndyk wyznaczony przez sąd sprzedaje aktywa i rozdziela zyski; ogólnie rzecz biorąc, w drodze cesji na rzecz wierzycieli; w drodze upadłości; lub w drodze administrowania majątkiem zdeklarowanym.