Opcje walutowe call i put – przykłady

3064

Opcja walutowa to prawo kupującego otrzymane od wystawcy opcji do dokonania transakcji zakupu lub sprzedaży określonej waluty dla innej waluty w wyznaczonym dniu w przyszłości, według kursu wykonania ustalonego w momencie zawarcia transakcji.

„Instrument zabezpieczający maksymalny (opcja call) lub minimalny (opcja put) poziom przyszłego kursu walutowego

Opcja jednej waluty jest stosowana jako instrument zabezpieczający maksymalny (opcja call) lub minimalny (opcja put) przyszły kurs wymiany: zakup waluty na czas (importer, kredytobiorca w walucie obcej); sprzedaż waluty na czas (eksporter, inwestor walutowy). Kupujący płaci wystawcy premię za nabyte prawo. W dniu rozliczenia kwoty są fizycznie wymieniane lub kwota netto jest rozliczana. Opcja jest wykonywana automatycznie, jeżeli w dniu wykonania transakcja, do której uprawniony jest nabywca opcji, jest dla niego korzystna:

  • Opcja Call (kupno waluty bazowej po kursie realizacji) 

Opcja kupna (call) daje nabywcy prawo do kupna waluty w postaci kontraktu opcyjnego po z góry ustalonej cenie (kurs realizacji), wystawca opcji jest zobowiązany sprzedać nabywcy opcji zakontraktowaną ilość instrumentu bazowego (w przypadku opcji walutowych są to waluty).

  • Opcja Put (sprzedaż waluty bazowej po kursie realizacji)

Opcja sprzedaży (put) daje nabywcy prawo do sprzedaży waluty w postaci kontraktu opcyjnego po z góry ustalonej cenie (kurs realizacji), wystawca opcji jest zobowiązany kupić od nabywcy opcji zakontraktowaną ilość instrumentu bazowego (w przypadku opcji walutowych są to waluty).

Opcje walutowe

W przypadku opcji walutowych bardzo ważną kwestią m.in. od której zależy jej cena jest czas jej wykonania. I tak opcja europejska może być wykonywana tylko w dniu realizacji opcji określonym w umowie, natomiast opcja amerykańska wykonywana jest w dowolnym czasie trwania życia opcji. Ze względu na ten przywilej, opcja ta jest droższa od jej europejskiej wersji. Skorzystanie bądź też nie nabywcy z przysługujących mu praw zależy od wzajemnych relacji kursu terminowego w stosunku do kursu realizacji.

Koszt zakupu opcji walutowej

Ze względu na asymetrię instrumentu finansowego, którym jest opcja walutowa i rozdziałem praw i obowiązków każdej ze stron, nabywca opcji musi zapłacić wystawcy opcji odpowiednią kwotę za przywilej posiadania wyłącznie praw związanych z podejmowaniem decyzji w sprawie wykoanania danej opcji. Kwota ta nazywa się premią opcyjną i stanowi zysk wystawcy opcji za zobowiązanie do sprzedaży opcji. Zysk wystawcy opcji to oczywiście koszt kupującego. Cena opcji (kwota premii) zależy jednak od kilku podstawowych czynników, którymi są: aktualna cena instrumentu bazowego (waluty), cena wykonania opcji (tzw. strike rate), czas pozostały do wygaśnięcia opcji (czas życia opcji), zmienność instrumentu bazowego, rynkowa stopa procentowa (stopa wolna od ryzyka).

Zalety opcji walutowych

  • zabezpieczenie przed ryzykiem – niekorzystnych zmian kursów walutowych,
  • zabezpieczenie wybranego kursu walutowego -zabezpieczenie określonego według bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez klienta przyszłego kursu walutowego,
  • możliwość wyboru formy realizacji opcji brutto lub netto – brutto – z fizyczną dostawą waluty, netto – przez wypłatę kwoty rozliczenia w wysokości iloczynu kwoty transakcji oraz różnicy między kursem realizacji opcji a kursem fixingu NBP,
  • możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia.