Policja i sądownictwo

853

Policja i sądownictwo są elementami porządku społecznego niezbędnymi dla porządku i postępu gospodarczego każdego kraju. Aby społeczeństwa mogły się rozwijać i rozwijać, konieczne jest rozwiązywanie konfliktów wynikających z subiektywnych różnic ludzkich opinii i obiektywnego niedoboru dóbr.

Ekonomia jako nauka zajmuje się odkrywaniem zasad rządzących życiem gospodarczym – przyczyną i skutkiem, od których nie ma wyjątku. Możesz działać na krótką metę, jakby nie obowiązywały przepisy dotyczące podaży i popytu, ale zawsze ma to konsekwencje zmniejszania dobrobytu obywateli. Dlatego konieczne jest, aby prawo pozytywne, którego strzeże system sądowniczy, było konstruowane zgodnie z prawem gospodarczym – w pewien sposób naturalnym dla ludzkiej egzystencji.

Jedną z zasad jest równość podmiotów gospodarczych wobec prawa, która – z ekonomicznego punktu widzenia – ma zapewnić uczciwą konkurencję prowadzącą do odkrycia nowych metod produkcji i zaspokojenia potrzeb konsumentów. Sądownictwo powinno zatem zapewnić, aby obywatele byli sądzeni wyłącznie na podstawie legalności ich czynów, a nie ze względu na status społeczny lub majątek.

Kolejną zasadą jest własność, która jest najskuteczniejszą metodą rozwiązywania konfliktów w zaspokajaniu potrzeb. Jeśli system sądowniczy działa skutecznie – rozstrzygając spory o własność, skazując złodziei, przyznając odszkodowanie – wówczas wzrasta skuteczność wszystkich rozwiązań opartych na tym prawie.

Warto jednak odnotować zasadność istnienia systemu prewencyjnego – lepiej, gdy przestępstwo w ogóle nie ma miejsca, niż gdy sąd uzna winnego oskarżonego i zmusi go do wypłaty odszkodowania. Rolę tę odgrywa głównie policja, która powinna przeciwdziałać najpoważniejszym przestępstwom wobec obywateli, tj. Wymierzonym przeciwko ich życiu, zdrowiu i mieniu.

Kolejną kwestią jest skuteczne ustalanie winy, tj. Współpraca organów ścigania i organów sądowych. Aby system ekonomiczny działał prawidłowo, a rynek efektywnie alokował środki produkcji, należy stosować zasady odpowiedzialności za własne czyny. Z ekonomicznego punktu widzenia dotyczy to zasady zgodności z umowami, która zobowiązuje strony do wypełnienia ich dobrowolnych zobowiązań.

Niestety systemowi policyjnemu brakuje kryteriów wydajności, które prowadzą prywatne firmy. W rezultacie nie można ocenić, ile inwestycji powinno się przeznaczać na które cele. Nie jest w stanie zmierzyć w pieniądzu, jak skutecznie przekształca fundusze w pożądane przez społeczeństwo efekty. Wydaje się, że gdyby kryterium rynkowe było decydujące dla działalności policji, koncentrowałoby się ono na przestępstwach, które są najbardziej uciążliwe dla konsumentów jego usług – to znaczy działaniach przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Znacznie mniej pieniędzy przeznaczono by na przestępstwa bez indywidualnych ofiar, takie jak przemyt lub konsumpcja środków odurzających. Obywatele coraz częściej zwracają się do prywatnych agencji ochrony i detektywów, którzy są w stanie skupić się na najbardziej kłopotliwych przestępstwach.

System sądowy daje również prywatną alternatywę. Sądy arbitrażowe wydają się rozstrzygać spory umowne między stronami, które wcześniej zgodziły się poddać swojej jurysdykcji. Ich powstanie wiąże się z niewydolnością sądownictwa, która jest obciążona centralnie narzuconym ustawodawstwem – sądy arbitrażowe kierują się oddolnymi przepisami umownymi.

System gospodarczy nie może działać skutecznie, jeśli ludzie łamią podstawowe zasady rozwoju gospodarczego. Prawa własności i zgodność z umową muszą zatem być skutecznie chronione przez sądy we współpracy z organami policyjnymi zajmującymi się zapobieganiem i prokuraturą.