Skarbnik

675

Skarbnik – osoba stojąca najczęściej na czele tzw. departamentu skarbowego organizacji. Stanowisko to cechuje się zwykle bardzo szerokim zakresem obowiązków, a skarbnik może ingerować w niemal wszelkie kwestie związane z finansami przedsiębiorstwa. Jednak samo stanowisko i zakres obowiązków nie są dokładnie zdefiniowane i w zależności od organizacji mogą się różnić w bardzo wysokim stopniu.Do zadań skarbnika mogą należeć m.in.:

  • zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa,
  • cash management,
  • decyzje o emisji obligacji,
  • wymiana walut,
  • zabezpieczanie ryzyka stopy procentowej,
  • sekurytyzacja – zamiana zobowiązań finansowych na zbywalne papiery wartościowe,
  • kontrola i ocena struktury finansowej przedsiębiorstwa,
  • doradztwo w kwestiach związanych z finansami przedsiębiorstwa.

Skarbnik może również ingerować w inne sfery działalności przedsiębiorstwa, takie jak zakupy czy ubezpieczenia.