Narodowy Bank Polski NBP

575
Narodowy Bank Polski

Czym jest Narodowy Bank Polski ?

Narodowy Bank Polski w skrócie NBP jest to polski bank centralny z siedzibą w stolicy Polski, Warszawie. Narodowy Bank Polski (NBP) jest  także centralnym bankiem kraju.  Funkcjonowanie banku zostało wpisane do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej  Głównym zadanuiem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, a także wspieranie polityki gospodarczej rządu RP.

NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania pieniądza i znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań NBP należy także: organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie działalności dewizowej, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Podsumowanie – Narodowy Bank Polski (NBP)

NBP spełnia trzy główne funkcje:

  1. banku emisyjnego,
  2. banku banków,
  3. centralnego banku państwa.

Narodowy Bank Polski wypełnia także zadania, które zostały mu narzucone przez prawo. Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Bank centralny przyjął strategiczne założenie, że inflacja powinna znajdować się na poziomie 2,5 proc., uwzględniając dopuszczalne odchylenia o 1 punkt procentowy.

Bank emisyjny

NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu.

Bank banków

NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym. Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego, pełni funkcję banku banków, ponadto, nadzoruje systemy płatności w Polsce.

Centralny bank państwa

NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.

Organy Narodowego Banku Polskiego:

  1. Prezes NBP,
  2. Zarząd NBP,
  3. Rada Polityki Pieniężnej (RPP).

Dodatkowo NBP dba o stabilność systemu finansowego. Sprawując funkcje kontrolne i nadzorce. Narodowy Bank Polski troszczy się również o bezpieczeństwo systemu płatniczego, który funkcjonuje w Polsce. Poprzez zarządzanie rezerwami dewizowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe państwa. Dzięki emisji środków pieniężnych, zabezpiecza płynność obrotu gotówkowego.

Jednym z zadań NBP jest również propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów, studentów i obywateli.

Narodowy Bank Polski – siedziba

Narodowy Bank Polski (NBP) główną siedzibę ma w Warszawie. Centrala NBP znajduję się przy ulicy. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 Warszawa. NIP: 525-000-81-98. REGON: 000002223. SWIFT: NBPL PLPW