Obligacje skarbowe (Skarbu Państwa)

524
Inwestowanie w Obligacje – Jak Inwestować w Obligacje

Czym są obligacje skarbowe ?

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa o terminach zapadalności od 1 roku do nawet 20 lat. Dostępność poszczególnych rodzajów obligacji na rynku uzależniona jest od aktualnych emisji prowadzonych przez Skarb Państwa.

Obligacje Skarbu Państwa należą do najbardziej stabilnych instrumentów finansowych.  Obligacje skarbowe są papierem wartościowym na okaziciela, stanowiącym dowód udzielenia pożyczki Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów.

Państwo zobowiązuje się zwrócić pożyczkę w określonym terminie wraz z odsetkami. Gwarantem wykupu obligacji i wypłacenia należnych odsetek jest Skarb Państwa, odpowiadając za to zobowiązanie całym swoim majątkiem.

Pod względem sposobu oprocentowania, na rynku dostępne mogą być trzy rodzaje obligacji:

  • Obligacje o zmiennym oprocentowaniu – stopa procentowa uzależniona jest od zmian wybranego wskaźnika, którym może być m.in. rentowność bonów skarbowych czy stawka WIBOR.
  • Obligacje o stałym oprocentowaniu – stopa procentowa jest niezmienna w całym okresie życia obligacji.
  • Obligacje zerokuponowe – obligacje sprzedawane z dyskontem, a wykupywane za kwotę równą wartości nominalnej. W okresie życia obligacji posiadacz nie otrzymuje żadnych płatności odsetkowych. Zyskiem jest różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną nominalną obligacji (ceną wykupu).
  • Zobacz także bony skarbowe i bony pieniężne

Zakup Obligacji Skarbu Państwa

Inwestorzy indywidualni mogą lokować środki w polskie detaliczne obligacje skarbowe.  Istnieją trzy sposoby  ich zakupu. Pierwszy to nabycie obligacji w jednym z oddziałów banku PKO BP – wystarczy mieć ze sobą dowód tożsamości. Obligacje skarbowe można też kupić przez Internet oraz telefon, szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.obligacjeskarbowe.pl. Minimalna kwota inwestycji to 100 zł.

Obecnie w sprzedaży dostępne są cztery rodzaje Obligacji Skarbu Państwa. Są to obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu na poziomie 4,5% w skali roku, obligacje trzyletnie z oprocentowaniem zmiennym (WIBOR6m)  5,13% w pierwszych 6 miesiącach, obligacje czteroletnie z oprocentowaniem 5,5% w pierwszych 12 miesiącach, indeksowanym  o poziom inflacji, a także obligacje dziesięcioletnie o oprocentowaniu 6% w pierwszym roku, także indeksowanym o inflację.

Obrót wtórny obligacjami skarbowymi odbywa się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od czerwca br. z obrotu giełdowego wyłączone zostały obligacje trzyletnie.

Dla wszystkich obligacji detalicznych Skarb Państwa oferuje ponadto możliwość przedterminowego wykupu, co zapewnia tej formie oszczędzania wysoką płynność. Dyspozycję taką należy złożyć nie wcześniej niż 1 miesiąc od momentu zakupu obligacji oraz nie później niż 1 miesiąc przed wykupem. Zależnie od rodzaju obligacji w takiej sytuacji pobierana jest opłata w wysokości 1 zł lub naliczana od wysokości odsetek, szczegóły zawarte są w prospektach emisyjnych poszczególnych obligacji.
Co ważne, w przeciwieństwie do wielu lokat bankowych, w przypadku przedterminowego wykupu obligacji lub ich sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych nie traci się odsetek i są one naliczane do dnia wypłaty środków.

Inwestowanie w obligacje skarbowe – zysk i  ryzyko

W przypadku polskich obligacji skarbowych można praktycznie wykluczyć ryzyko niewypłacalności emitenta. Inwestorzy powinni jednak uwzględnić ryzyko stopy procentowej. Cena obligacji zmienia się przeciwnie do zmian stóp procentowych – spada, gdy stopy rosną i maleje, gdy stopy spadają.  W przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego wykupu obligacji przez Skarb Państwa cena obligacji może spaść poniżej ceny zakupu, ze względu na wzrost stóp procentowych.

Trzy-, cztero- i dziesięcioletnie Obligacje Skarbu Państwa chronią kapitał inwestora przed inflacją. W przypadku obligacji dwuletnich o stałym oprocentowaniu istnieje teoretyczne ryzyko,  że zysk będzie niższy od inflacji.

Zyski z inwestycji w obligacje skarbowe objęte są 19% podatkiem – tzw. podatek Belki. Uzyskane dochody nie muszą być jednak wykazywane przez inwestora w deklaracji rocznej.

Ryzyko przy obligacjach skarbowych

Inwestycja w skarbowe papiery dłużne na okres krótszy, niż termin wykupu, obarczona jest umiarkowanym ryzykiem rynkowym, związanym z możliwością niekorzystnego ukształtowania się poziomu cen lub brakiem płynności na rynku. W przypadku utrzymywania papieru w portfelu do daty wykupu, ryzyko to jest niskie, gdyż gwarantowany jest zwrot zainwestowanego kapitału i należnych odsetek. Ponadto inwestycja w te instrumenty finansowe związana jest z ryzykiem kredytowym emitenta, polegającym na niewywiązaniu się przez niego z zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów dłużnych. Należy przy tym zaznaczyć, że emitentem skarbowych papierów dłużnych jest Skarb Państwa (emisja odbywa się za pośrednictwem Ministerstwa Finansów).

Korzyści z zakupu obligacji skarobywch

  • Dochodowość – możliwość uzyskania wyższej rentowności niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych,
  • Bezpieczeństwo – skarbowe papiery wartościowe są emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa,
  • Dywersyfikacja możliwość zróżnicowania posiadanych w portfelu inwestycyjnym instrumentów,
  • Elastyczność – duży wybór terminów zapadalności pozwala na łatwe dopasowanie do potrzeb Klienta,
  • Płynność – organizacja rynku wtórnego umożliwia transakcje na skarbowych papierach wartościowych przed ich terminem zapadalności,
  • Spłata kredytu Skarbowe papiery wartościowe mogą służyć jako zabezpieczenie innych transakcji, np. spłaty kredytu.