Typy ważności zleceń

50

W systemie giełdowym (UTP) wyróżniamy następujące oznaczenia ważności i terminy ważności zleceń maklerskich:

  • D (Ważne na dzień bieżący),
  • WDD (Ważne do oznaczonego dnia),
  • WDA (Ważne na czas nieoznaczony),
  • WDC (Ważne do określonego czasu),
  • WNF (Ważne na fixing),
  • WNZ (Ważne na zamknięcie),
  • WIA (Wykonaj i Anuluj),
  • WLA (Wykonaj lub Anuluj).

Zlecenie z oznaczeniem „Ważne na dzień bieżący” (D) jest ważne nie dłużej niż do końca sesji giełdowej w dniu, w którym zostało przyjęte przez GPW.

Zlecenie z oznaczeniem „Ważne do oznaczonego dnia” (WDD) jest ważne nie dłużej niż do końca dnia oznaczonego jako data ważności zlecenia, jednak nie dłużej niż 365 dni.

Zlecenia z oznaczeniem „Ważne na czas nieoznaczony” (WDA) – jest ważne do momentu anulowania zlecenia lub całkowitej realizacji zlecenia, jednakże nie dłużej niż 365 dni od dnia złozenia na giełdę.

Zlecenia z oznaczeniem „Ważne do określonego czasu” (WDC) – zlecenie z oznaczeniem WDC jest ważne nie dłużej niż do godziny określonej w tym zleceniu, w dniu jego złożenia na giełdę, jednak nie dłużej niż do końca sesji giełdowej w dniu, w którym zostało złożone na giełdę. Czas ważności zlecenia jest podawany z dokładnością do jednej sekundy.

Zlecenia z oznaczeniem „Ważne na fixing” (WNF) jest ważne do zakończenia odpowiednio najbliższej fazy otwarcia, fazy zamknięcia albo okresu równoważenia w dniu złożenia zlecenia na giełdę. Zlecenie WNF może być złożone na giełdę w każdej fazie sesji, jednak do arkusza zleceń jest dodawane w chwili rozpoczęcia odpowiednio najbliższej fazy otwarcia, zamknięcia albo okresu równoważenia. Zlecenie to po ujawnieniu w arkuszu zleceń otrzymuje priorytet czasu przyjęcia według czasu przyjęcia na giełdę.

Zlecenie z oznaczeniem „Ważne na zamknięcie” (WNZ) jest ważne do zakończenia fazy zamknięcia w dniu, w którym zostało złożone na giełdę. Zlecenie WNZ może być złożone na giełdę w każdej fazie sesji, jednak do arkusza zleceń jest dodawane w chwili rozpoczęcia najbliższej fazy zamknięcia. Zlecenie to po ujawnieniu w arkuszu zleceń otrzymuje priorytet czasu przyjęcia według czasu przyjęcia na giełdę.

Zlecenie z oznaczeniem „Wykonaj i Anuluj” (WIA) jest ważne do momentu zawarcia na jego podstawie pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w wielu transakcjach), przy czym niezrealizowana część zlecenia traci ważność. Jeżeli po przyjęciu zlecenia WIA w arkuszu zleceń brak jest zleceń przeciwstawnych z limitem ceny umożliwiającym zawarcie transakcji po kursie zgodnym z ograniczeniami wahań kursów, zlecenie z oznaczeniem WIA traci ważność.

Zlecenie z oznaczeniem „Wykonaj lub Anuluj” (WLA) jest ważne do momentu zawarcia na jego podstawie transakcji (jednej lub więcej, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w wielu transakcjach), przy czym zlecenie to musi być zrealizowane w całości albo nie jest realizowane w ogóle.

Wszystkie zlecenia nie zrealizowane do ostatniego dnia sesyjego danego roku traca swoją ważnośc.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut